DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� N���m B��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.31-230421-0002 1 TRIỆU A VẶNG ( TRIỆU NGỌC NHI ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 11:06:43 24/05/2023 11:06:43 Đã trả kết quả
2 H63.29.31-230421-0001 1 RIỆU A THIM ( TRIỆU QUÝ AN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/04/2023 10:03:13 24/05/2023 10:03:13 Đã trả kết quả
3 H63.29.31-230522-0003 1 LÒ VĂN ANH Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:03:12 23/05/2023 14:03:12 Đã trả kết quả
4 H63.29.31-230517-0005 1 BÀN Y KIM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:22:26 16/06/2023 16:22:26 Đã trả kết quả
5 H63.29.31-230522-0002 1 HOÀNG VĂN BÌNH Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:19:57 23/05/2023 09:19:57 Đã trả kết quả
6 H63.29.31-230517-0007 1 TRIỆU Y ĐƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:24:25 16/06/2023 16:24:25 Đã trả kết quả
7 H63.29.31-230530-0001 1 CHU VĂN CƯỜNG Đăng ký kết hôn 30/05/2023 08:40:04 31/05/2023 08:40:04 Đã trả kết quả
8 H63.29.31-230509-0002 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 09/05/2023 09:59:11 12/05/2023 09:59:11 Đã trả kết quả
9 H63.29.31-230510-0002 1 ĐINH THỊ HỒNG NGỌC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 15:43:45 15/05/2023 15:43:45 Đã trả kết quả
10 H63.29.31-230517-0001 1 TRIỆU THỊ MẤY Đăng ký lại khai sinh 17/05/2023 13:53:33 24/05/2023 13:53:33 Đã trả kết quả
11 H63.29.31-230517-0008 1 NGUYỄN THỊ HOẠT ( TRẦN THỊ XUÂN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:25:37 16/06/2023 16:25:37 Đã trả kết quả
12 H63.29.31-230510-0001 1 TRIỆU NGỌC SƠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 08:23:57 15/05/2023 08:23:57 Đã trả kết quả
13 H63.29.31-230509-0001 1 NGUYỄN VĂN MÃO Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 09/05/2023 09:44:54 12/05/2023 09:44:54 Đã trả kết quả
14 H63.29.31-230509-0003 1 BÀN THỊ TON Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 15:19:23 12/05/2023 15:19:23 Đã trả kết quả
15 H63.29.31-230517-0004 1 CẦM THỊ BẢO CHÂU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:18:41 16/06/2023 16:18:41 Đã trả kết quả
16 H63.29.31-230517-0006 1 TRIỆU NGỌC ANH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:23:42 16/06/2023 16:23:42 Đã trả kết quả
17 H63.29.31-230516-0002 1 ĐINH CÔNG LANH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:58:37 17/05/2023 08:58:37 Đã trả kết quả
18 H63.29.31-230517-0003 1 TRIỆU THỊ LÍU Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:43:28 18/05/2023 15:43:28 Đã trả kết quả
19 H63.29.31-230508-0002 1 TRIỆU THỊ CHẠN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:11:46 09/05/2023 15:11:46 Đã trả kết quả
20 H63.29.31-230517-0002 1 BÀN THỊ TON Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:45:04 18/05/2023 14:45:04 Đã trả kết quả
21 H63.29.31-230508-0001 1 CẦM VĂN TRỊNH Đăng ký khai tử 08/05/2023 14:44:14 09/05/2023 14:44:14 Đã trả kết quả
22 H63.29.31-230525-0002 1 NGUYỄN THỊ THU HUỆ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 09:19:12 30/05/2023 09:19:12 Đã trả kết quả
23 H63.29.31-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ HOẠT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 18/05/2023 10:01:13 25/05/2023 10:01:13 Đã trả kết quả
24 H63.29.31-230529-0001 1 NGUYỄN VĂN MẠNH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:21:44 30/05/2023 09:21:44 Đã trả kết quả
25 H63.29.31-230517-0009 1 LÒ VĂN HẶC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 16:26:36 16/06/2023 16:26:36 Đã trả kết quả
26 H63.29.31-230522-0001 1 LÒ VĂN ANH Đăng ký kết hôn 22/05/2023 08:47:12 29/05/2023 08:47:12 Đã trả kết quả
27 H63.29.31-230516-0001 1 TRIỆU VĂN TRÌNH Đăng ký khai tử 16/05/2023 07:59:08 17/05/2023 07:59:08 Đã trả kết quả
28 H63.29.31-230525-0001 1 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 09:18:33 30/05/2023 09:18:33 Đã trả kết quả
29 H63.29.31-230529-0002 1 HOÀNG MINH KHÁNH Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 29/05/2023 14:34:40 05/06/2023 14:34:40 Đã trả kết quả