DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� N�� h���u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.33-230529-0007 1 VÀNG THỊ BÍCH TRÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:31:53 28/06/2023 16:31:53 Đã trả kết quả
2 H63.30.33-230529-0003 1 LY CÔNG VINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:21:12 28/06/2023 16:21:12 Đã trả kết quả
3 H63.30.33-230529-0005 1 THÀO VĂN YÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:26:09 28/06/2023 16:26:09 Đã trả kết quả
4 H63.30.33-230529-0002 1 SÙNG THỊ MINH THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:18:45 28/06/2023 16:18:45 Đã trả kết quả
5 H63.30.33-230529-0004 1 VÀNG THỊ ANH THƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:23:56 28/06/2023 16:23:56 Đã trả kết quả
6 H63.30.33-230529-0006 1 THÀO MINH DUY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:29:00 28/06/2023 16:29:00 Đã trả kết quả