DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� N�� h���u
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.33-230519-0001 1 MA THỊ HỦY Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:13:56 23/05/2023 16:13:56 Đã trả kết quả
2 H63.30.33-230518-0002 1 TRÁNG THỊ NHỨ Đăng ký kết hôn 18/05/2023 15:44:40 25/05/2023 15:44:40 Đã trả kết quả
3 H63.30.33-230529-0007 1 VÀNG THỊ BÍCH TRÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:31:53 28/06/2023 16:31:53 Đã trả kết quả
4 H63.30.33-230529-0003 1 LY CÔNG VINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:21:12 28/06/2023 16:21:12 Đã trả kết quả
5 H63.30.33-230529-0005 1 THÀO VĂN YÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:26:09 28/06/2023 16:26:09 Đã trả kết quả
6 H63.30.33-230529-0002 1 SÙNG THỊ MINH THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:18:45 28/06/2023 16:18:45 Đã trả kết quả
7 H63.30.33-230522-0002 1 MA THỊ HỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:54:02 23/05/2023 08:54:02 Đã trả kết quả
8 H63.30.33-230509-0001 1 TRƯƠNG CÔNG LUẬN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:07:25 10/05/2023 14:07:25 Đã trả kết quả
9 H63.30.33-230529-0004 1 VÀNG THỊ ANH THƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:23:56 28/06/2023 16:23:56 Đã trả kết quả
10 H63.30.33-230508-0001 1 VÀNG THỊ XUA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:05:23 10/05/2023 16:05:23 Đã trả kết quả
11 H63.30.33-230511-0002 1 VÀNG THỊ MẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:23:57 12/05/2023 14:23:57 Đã trả kết quả
12 H63.30.33-230522-0001 1 GIÀNG THỊ CHÁ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:46:18 23/05/2023 08:46:18 Đã trả kết quả
13 H63.30.33-230511-0003 1 CƯ THỊ CHỨ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:51:49 16/05/2023 09:51:49 Đã trả kết quả
14 H63.30.33-230523-0001 1 GIÀNG THỊ DUNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:15:51 26/05/2023 15:15:51 Đã trả kết quả
15 H63.30.33-230511-0001 1 THÀO A KÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:44:44 12/05/2023 09:44:44 Đã trả kết quả
16 H63.30.33-230518-0003 1 LY THỊ DUA Đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:14:30 23/05/2023 16:14:30 Đã trả kết quả
17 H63.30.33-230523-0002 1 HOÀNG A SANG Đăng ký kết hôn 25/05/2023 14:12:53 01/06/2023 14:12:53 Đã trả kết quả
18 H63.30.33-230529-0006 1 THÀO MINH DUY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:29:00 28/06/2023 16:29:00 Đã trả kết quả