DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� N���m L��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.32-230515-0003 1 BÀN THỊ SẾNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:50:33 14/06/2023 10:50:33 Đã trả kết quả
2 H63.29.32-230519-0006 1 MÙA THỊ CỞ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 15:41:40 21/06/2023 15:41:40 Đã trả kết quả
3 H63.29.32-230519-0005 1 MÙA A VÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 15:53:19 21/06/2023 15:53:19 Đã trả kết quả
4 H63.29.32-230519-0003 1 BÀN THỊ PIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 15:57:16 21/06/2023 15:57:16 Đã trả kết quả
5 H63.29.32-230515-0005 1 TRIỆU TRUNG VẠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 10:49:53 14/06/2023 10:49:53 Đã trả kết quả
6 H63.29.32-230531-0001 1 BÀN TÒN SẾNH Đăng ký khai tử 31/05/2023 08:46:17 01/06/2023 08:46:17 Đã trả kết quả