DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� N���m L��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.32-230428-0001 1 LÊ ANH TUẤN Đăng ký khai sinh 28/04/2023 10:47:37 04/05/2023 10:47:37 Đã trả kết quả
2 H63.29.32-230523-0001 1 MÙA THỊ CHỨ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 14:28:36 26/05/2023 14:28:36 Đã trả kết quả
3 H63.29.32-230515-0002 1 TRIỆU TÒN PHAM Đăng ký kết hôn 15/05/2023 10:27:38 16/05/2023 10:27:38 Đã trả kết quả
4 H63.29.32-230519-0001 1 TRIỆU TÒN PHAM Đăng ký khai tử 19/05/2023 08:52:24 22/05/2023 08:52:24 Đã trả kết quả
5 H63.29.32-230517-0001 1 LA THỊ LIỀU Đăng ký khai tử 18/05/2023 08:17:11 19/05/2023 08:17:11 Đã trả kết quả
6 H63.29.32-230518-0002 1 BÀN THỊ SẾNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 15:46:22 26/05/2023 15:46:22 Đã trả kết quả
7 H63.29.32-230510-0001 1 TRIỆU VĂN LÝ Đăng ký khai tử 10/05/2023 14:49:45 11/05/2023 14:49:45 Đã trả kết quả
8 H63.29.32-230512-0002 1 TRIỆU QUÝ AN Đăng ký khai tử 12/05/2023 08:52:19 15/05/2023 08:52:19 Đã trả kết quả
9 H63.29.32-230515-0001 1 BÀN TÒN KHÁCH Đăng ký kết hôn 15/05/2023 08:00:39 16/05/2023 08:00:39 Đã trả kết quả
10 H63.29.32-230515-0004 1 TRIỆU THỊ SIẾT Đăng ký khai tử 15/05/2023 10:42:29 16/05/2023 10:42:29 Đã trả kết quả
11 H63.29.32-230512-0001 1 BÀN TÒN PHAM Đăng ký khai sinh 12/05/2023 08:27:33 15/05/2023 08:27:33 Đã trả kết quả
12 H63.29.32-230526-0001 1 LÝ TÒN VƯỢNG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:15:46 29/05/2023 10:15:46 Đã trả kết quả
13 H63.29.32-230517-0002 1 TRIỆU TÒN SÚ Đăng ký khai tử 18/05/2023 08:14:12 19/05/2023 08:14:12 Đã trả kết quả
14 H63.29.32-230530-0001 1 TRIỆU TÒN CHẠN Đăng ký lại khai tử 30/05/2023 09:42:21 06/06/2023 09:42:21 Đã trả kết quả
15 H63.29.32-230529-0002 1 GIÀNG THỊ MỶ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 10:32:46 30/05/2023 10:32:46 Đã trả kết quả
16 H63.29.32-230525-0001 1 LÝ TÒN CHÀY Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:41:51 26/05/2023 15:41:51 Đã trả kết quả
17 H63.29.32-230518-0001 1 LÝ TÒN NHỊ Đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:09:20 19/05/2023 14:09:20 Đã trả kết quả