DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� N���m L��nh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.32-230519-0004 1 MÙA THỊ CỞ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 17:58:58 20/06/2023 17:30:00 Đã trả lại dân