DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� N���m M�����i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.33-230522-0002 1 NÙNG THỊ MAY Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 22/05/2023 14:28:40 03/07/2023 14:28:40 Đã trả kết quả