DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� N���m M�����i
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.33-230508-0003 1 SÙNG THỊ SU Đăng ký khai sinh 08/05/2023 08:08:55 09/05/2023 08:08:55 Đã trả kết quả
2 H63.29.33-230508-0002 1 ĐẶNG TON KÉN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 07:58:43 09/05/2023 07:58:43 Đã trả kết quả
3 H63.29.33-230508-0004 1 BÀN TON VƯỢNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:26:51 09/05/2023 09:26:51 Đã trả kết quả
4 H63.29.33-230428-0001 1 ĐẶNG TÀI XUÂN Đăng ký khai sinh 28/04/2023 10:28:28 04/05/2023 10:28:28 Đã trả kết quả
5 H63.29.33-230504-0001 1 BÀN TON VƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:30:13 05/05/2023 08:30:13 Đã trả kết quả
6 H63.29.33-230426-0002 1 BÀN THỊ SẾNH Đăng ký khai sinh 26/04/2023 11:08:16 27/04/2023 11:08:16 Đã trả kết quả
7 H63.29.33-230523-0001 1 BÀN THỊ TON Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:17:11 24/05/2023 08:17:11 Đã trả kết quả
8 H63.29.33-230516-0005 1 ĐẶNG TON CHÀY Đăng ký khai sinh 16/05/2023 11:20:58 17/05/2023 11:20:58 Đã trả kết quả
9 H63.29.33-230524-0002 1 BÀN THỊ MẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:51:14 25/05/2023 14:51:14 Đã trả kết quả
10 H63.29.33-230516-0003 1 BÀN KIM TIẾN Đăng ký khai tử 16/05/2023 08:59:09 17/05/2023 08:59:09 Đã trả kết quả
11 H63.29.33-230516-0007 1 ĐẶNG PHÚC KHOA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:13:40 17/05/2023 16:13:40 Đã trả kết quả
12 H63.29.33-230523-0002 1 LA TON SẾNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:53:36 24/05/2023 08:53:36 Đã trả kết quả
13 H63.29.33-230522-0001 1 BÀN TON LIỀU Đăng ký kết hôn 22/05/2023 08:56:47 23/05/2023 08:56:47 Đã trả kết quả
14 H63.29.33-230517-0002 1 NGUYỄN XUÂN TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:28:30 18/05/2023 10:28:30 Đã trả kết quả
15 H63.29.33-230517-0001 1 TRIỆU TÀI AN Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:20:45 18/05/2023 09:20:45 Đã trả kết quả
16 H63.29.33-230508-0005 1 ĐẶNG THỊ TON Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:49:45 09/05/2023 10:49:45 Đã trả kết quả
17 H63.29.33-230508-0007 1 BÀN THỪA HƯNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:51:32 09/05/2023 10:51:32 Đã trả kết quả
18 H63.29.33-230510-0005 1 BÀN TIẾN HÍN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:30:43 11/05/2023 10:30:43 Đã trả kết quả
19 H63.29.33-230516-0002 1 BÀN KIM THẮNG Đăng ký khai tử 16/05/2023 10:24:16 17/05/2023 10:24:16 Đã trả kết quả
20 H63.29.33-230515-0002 1 ĐẶNG THỊ PHẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:43:13 16/05/2023 09:43:13 Đã trả kết quả
21 H63.29.33-230510-0002 1 ĐẶNG THỊ TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:57:07 11/05/2023 08:57:07 Đã trả kết quả
22 H63.29.33-230516-0004 1 ĐẶNG THỊ NHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:07:54 17/05/2023 10:07:54 Đã trả kết quả
23 H63.29.33-230510-0004 1 ĐẶNG THỊ TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:04:38 11/05/2023 10:04:38 Đã trả kết quả
24 H63.29.33-230510-0003 1 ĐẶNG THỊ TON Đăng ký khai tử 10/05/2023 09:43:08 11/05/2023 09:43:08 Đã trả kết quả
25 H63.29.33-230517-0003 1 PHÙNG THỊ TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:14:54 18/05/2023 15:14:54 Đã trả kết quả
26 H63.29.33-230511-0001 1 BÀN THỊ MẮN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:59:37 12/05/2023 10:59:37 Đã trả kết quả
27 H63.29.33-230515-0001 1 BÀN THỪA AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 07:45:11 16/05/2023 07:45:11 Đã trả kết quả
28 H63.29.33-230516-0001 1 ĐẶNG HỮU CHU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 11:21:46 17/05/2023 11:21:46 Đã trả kết quả
29 H63.29.33-230511-0002 1 BÀN TIẾN HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:16:28 12/05/2023 14:16:28 Đã trả kết quả
30 H63.29.33-230526-0001 1 BÀN THỊ MẤY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 10:39:51 29/05/2023 10:39:51 Đã trả kết quả
31 H63.29.33-230508-0006 1 BÀN THỊ AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:57:07 09/05/2023 09:57:07 Đã trả kết quả
32 H63.29.33-230508-0001 1 ĐẶNG TON KÉN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 07:51:20 09/05/2023 07:51:20 Đã trả kết quả
33 H63.29.33-230508-0008 1 LÝ TÒN KHÁCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:35:30 09/05/2023 15:35:30 Đã trả kết quả
34 H63.29.33-230510-0001 1 BÀN TON KHÁCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:38:30 11/05/2023 08:38:30 Đã trả kết quả
35 H63.29.33-230518-0001 1 BÀN TON LÍU Đăng ký kết hôn 18/05/2023 14:50:55 19/05/2023 14:50:55 Đã trả kết quả
36 H63.29.33-230516-0006 1 TRIỆU THỊ TON Đăng ký khai sinh 16/05/2023 11:20:31 17/05/2023 11:20:31 Đã trả kết quả
37 H63.29.33-230524-0001 1 CỨ A HỒ Đăng ký kết hôn 24/05/2023 11:26:38 25/05/2023 11:26:38 Đã trả kết quả
38 H63.29.33-230526-0002 1 TRIỆU THỊ MỤI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 10:39:00 29/05/2023 10:39:00 Đã trả kết quả