DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Nga Qu��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.33-230531-0002 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:48:01 05/06/2023 14:48:01 Đã trả kết quả
2 H63.28.33-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 11:35:56 30/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả