DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Nga Quán
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.33-230426-0008 1 NGUYỄN BẢO NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:03:07 31/05/2023 15:03:07 Đã trả kết quả
2 H63.28.33-230425-0002 1 NGUYỄN KHẮC TỤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 16:10:15 30/05/2023 16:10:15 Đã trả kết quả
3 H63.28.33-230426-0005 1 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 11:26:18 31/05/2023 11:26:18 Đã trả kết quả
4 H63.28.33-230426-0009 1 BẠCH THANH NHÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:11:23 31/05/2023 15:11:23 Đã trả kết quả
5 H63.28.33-230426-0002 1 NGUYỄN KHẮC TỤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:46:54 31/05/2023 08:46:54 Đã trả kết quả
6 H63.28.33-230426-0001 1 CẤN ĐÌNH HÒA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:42:01 31/05/2023 08:42:01 Đã trả kết quả