DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Nga Qu��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.33-230426-0008 1 NGUYỄN BẢO NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:03:07 31/05/2023 15:03:07 Đã trả kết quả
2 H63.28.33-230425-0002 1 NGUYỄN KHẮC TỤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 16:10:15 30/05/2023 16:10:15 Đã trả kết quả
3 H63.28.33-230426-0005 1 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 11:26:18 31/05/2023 11:26:18 Đã trả kết quả
4 H63.28.33-230426-0009 1 BẠCH THANH NHÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 15:11:23 31/05/2023 15:11:23 Đã trả kết quả
5 H63.28.33-230426-0002 1 NGUYỄN KHẮC TỤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:46:54 31/05/2023 08:46:54 Đã trả kết quả
6 H63.28.33-230426-0001 1 CẤN ĐÌNH HÒA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 08:42:01 31/05/2023 08:42:01 Đã trả kết quả