DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ngh��a S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.34-230531-0001 1 LÒ THỊ HÀ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 10:14:03 07/06/2023 10:14:03 Đã trả kết quả
2 H63.29.34-230510-0001 1 LƯỜNG THỊ VEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:34:43 09/06/2023 09:34:43 Đã hủy
3 H63.29.34-230530-0001 1 MÈ VĂN LẢ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 10:09:31 07/06/2023 10:09:31 Đã trả kết quả