DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Ngh��a S��n
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.34-230428-0003 1 VÌ MINH QUÂN (MẸ: VÌ THỊ HỢI) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:43:00 02/06/2023 10:43:00 Đã trả kết quả
2 H63.29.34-230505-0001 1 VÌ VĂN PẢN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:19:28 08/05/2023 10:19:28 Đã trả kết quả
3 H63.29.34-230428-0001 1 LƯỜNG VĂN BẢO (LƯỜNG THỊ HÁT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:29:38 02/06/2023 10:29:38 Đã trả kết quả
4 H63.29.34-230428-0005 1 VÌ THIỆN NHÂN (MẸ: MÙNG THỊ THIN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 15:09:24 02/06/2023 15:09:24 Đã trả kết quả
5 H63.29.34-230504-0001 1 NGUYỄN THỊ THU TRANG Đăng ký kết hôn 04/05/2023 15:13:29 05/05/2023 15:13:29 Đã trả kết quả
6 H63.29.34-230428-0002 1 HỨA THIÊN AN (MẸ: LÈO THỊ HẬU) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:37:44 02/06/2023 10:37:44 Đã trả kết quả
7 H63.29.34-230428-0004 1 LƯỜNG THỊ TÚ ANH (MẸ: LƯỜNG THỊ NGUYỆT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 14:52:34 02/06/2023 14:52:34 Đã trả kết quả
8 H63.29.34-230414-0001 1 VÌ BẢO HUẤN (MẸ: LƯỜNG THỊ TIÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 09:07:36 17/05/2023 09:07:36 Đã trả kết quả
9 H63.29.34-230529-0001 1 VÌ VĂN THƯƠNG Đăng ký kết hôn 30/05/2023 08:15:17 31/05/2023 08:15:17 Đã trả kết quả
10 H63.29.34-230512-0001 1 VÌ VĂN VÂN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 07:48:15 17/05/2023 07:48:15 Đã trả kết quả
11 H63.29.34-230510-0002 1 VÌ VĂN TOÀN Đăng ký khai sinh 10/05/2023 10:24:35 11/05/2023 10:24:35 Đã trả kết quả
12 H63.29.34-230530-0001 1 MÈ VĂN LẢ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 10:09:31 07/06/2023 10:09:31 Đã trả kết quả