DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ngh��a T��m
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.35-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ CHÚC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 16:06:24 19/06/2023 16:06:24 Đã trả kết quả
2 H63.29.35-230512-0005 1 HÀ THỊ ĐOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:28:30 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.29.35-230512-0009 1 NGUYỄN TẤT THÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:29:42 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.29.35-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ NỤ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:27:44 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.29.35-230517-0011 1 VŨ VĂN NGHĨA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:01:20 16/06/2023 09:01:20 Đã trả kết quả
6 H63.29.35-230517-0010 1 VŨ VĂN BÙI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:01:39 16/06/2023 09:01:39 Đã trả kết quả
7 H63.29.35-230517-0008 1 LÊ THỊ PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:02:27 16/06/2023 09:02:27 Đã trả kết quả
8 H63.29.35-230517-0006 1 ĐỖ ĐỨC THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:03:06 16/06/2023 09:03:06 Đã trả kết quả
9 H63.29.35-230517-0004 1 NGUYỄN VĂN DŨNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:03:35 16/06/2023 09:03:35 Đã trả kết quả
10 H63.29.35-230517-0002 1 HOÀNG THỊ MIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:04:06 16/06/2023 09:04:06 Đã trả kết quả
11 H63.29.35-230517-0003 1 TRẦN VĂN HỒ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:03:50 16/06/2023 09:03:50 Đã trả kết quả
12 H63.29.35-230512-0006 1 NGÔ VĂN HẠNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:28:55 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.29.35-230512-0004 1 HÀ THỊ BÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:28:07 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.29.35-230512-0008 1 BÙI VĂN DẦN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:29:29 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.29.35-230517-0001 1 HOÀNG THỊ HỢP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:04:21 16/06/2023 09:04:21 Đã trả kết quả
16 H63.29.35-230517-0009 1 HOÀNG THỊ CHIÊNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:01:58 16/06/2023 09:01:58 Đã trả kết quả
17 H63.29.35-230512-0007 1 NGUYỄN THỊ THUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:29:11 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.29.35-230517-0007 1 NGUYỄN THỊ HÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:02:41 16/06/2023 09:02:41 Đã trả kết quả
19 H63.29.35-230517-0005 1 TRẦN VĂN SANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:03:20 16/06/2023 09:03:20 Đã trả kết quả