DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Ngh��a T��m
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.35-230413-0003 1 NGUYỄN THỊ THE Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:40:33 16/05/2023 08:40:33 Đã trả kết quả
2 H63.29.35-230413-0004 1 NGUYỄN HỮU HÀO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 09:45:54 16/05/2023 09:45:54 Đã trả kết quả
3 H63.29.35-230413-0002 1 BÙI THỊ GIỮA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:38:43 16/05/2023 08:38:43 Đã trả kết quả
4 H63.29.35-230419-0001 1 NGÔ THỊ XUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 07:50:52 22/05/2023 07:50:52 Đã trả kết quả
5 H63.29.35-230413-0001 1 PHẠM THỊ CẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:36:10 16/05/2023 08:36:10 Đã trả kết quả