DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Ngh��a T��m
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.35-230505-0001 1 VŨ XUÂN HOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:56:58 08/05/2023 07:56:58 Đã trả kết quả
2 H63.29.35-230413-0001 1 PHẠM THỊ CẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:36:10 16/05/2023 08:36:10 Đã trả kết quả
3 H63.29.35-230413-0002 1 BÙI THỊ GIỮA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:38:43 16/05/2023 08:38:43 Đã trả kết quả
4 H63.29.35-230504-0001 1 NGUYỄN THỊ YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:30:20 09/05/2023 16:30:20 Đã trả kết quả
5 H63.29.35-230504-0003 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký kết hôn 04/05/2023 15:48:12 05/05/2023 15:48:12 Đã trả kết quả
6 H63.29.35-230505-0002 1 NGUYỄN XUÂN HỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:17:15 08/05/2023 08:17:15 Đã trả kết quả
7 H63.29.35-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:23:29 09/05/2023 16:23:29 Đã trả kết quả
8 H63.29.35-230413-0004 1 NGUYỄN HỮU HÀO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 09:45:54 16/05/2023 09:45:54 Đã trả kết quả
9 H63.29.35-230413-0003 1 NGUYỄN THỊ THE Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 08:40:33 16/05/2023 08:40:33 Đã trả kết quả
10 H63.29.35-230419-0001 1 NGÔ THỊ XUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 07:50:52 22/05/2023 07:50:52 Đã trả kết quả
11 H63.29.35-230522-0005 1 LƯU VĂN THANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:17:18 25/05/2023 15:17:18 Đã trả kết quả
12 H63.29.35-230512-0001 1 HOÀNG THỊ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:00:22 15/05/2023 08:00:22 Đã trả kết quả
13 H63.29.35-230522-0002 1 HOÀNG THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:01:14 23/05/2023 08:01:14 Đã trả kết quả
14 H63.29.35-230522-0001 1 HOÀNG THỊ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 07:56:22 23/05/2023 07:56:22 Đã trả kết quả
15 H63.29.35-230522-0004 1 HÀ VĂN HIẾU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:12:35 25/05/2023 15:12:35 Đã trả kết quả
16 H63.29.35-230517-0016 1 HÀ VĂN HƯỞNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 15:02:10 22/05/2023 15:02:10 Đã trả kết quả
17 H63.29.35-230522-0003 1 HOÀNG RẠNG ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:06:05 23/05/2023 08:06:05 Đã trả kết quả
18 H63.29.35-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:33:28 12/05/2023 15:33:28 Đã trả kết quả
19 H63.29.35-230525-0001 1 TRẦN NGỌC KHUÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 07:52:17 31/05/2023 07:52:17 Đã trả kết quả
20 H63.29.35-230512-0005 1 HÀ THỊ ĐOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:28:30 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.29.35-230512-0009 1 NGUYỄN TẤT THÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:29:42 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
22 H63.29.35-230525-0003 1 LÊ THỊ HOÀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 08:06:36 31/05/2023 08:06:36 Đã trả kết quả
23 H63.29.35-230510-0005 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:48:31 12/05/2023 09:48:31 Đã trả kết quả
24 H63.29.35-230510-0008 1 NGUYỄN THỊ YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 16:06:19 16/05/2023 16:06:19 Đã trả kết quả
25 H63.29.35-230522-0006 1 MÙA THỊ DÌ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:20:11 25/05/2023 15:20:11 Đã trả kết quả
26 H63.29.35-230525-0002 1 ĐINH VĂN HOÀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 07:58:45 31/05/2023 07:58:45 Đã trả kết quả
27 H63.29.35-230510-0010 1 BÙI VĂN CÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 16:13:51 16/05/2023 16:13:51 Đã trả kết quả
28 H63.29.35-230510-0007 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:44:36 12/05/2023 15:44:36 Đã trả kết quả
29 H63.29.35-230510-0003 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký khai tử 11/05/2023 09:07:10 12/05/2023 09:07:10 Đã trả kết quả
30 H63.29.35-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ NỤ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:27:44 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.29.35-230517-0011 1 VŨ VĂN NGHĨA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:01:20 16/06/2023 09:01:20 Đã trả kết quả
32 H63.29.35-230517-0010 1 VŨ VĂN BÙI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:01:39 16/06/2023 09:01:39 Đã trả kết quả
33 H63.29.35-230517-0008 1 LÊ THỊ PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:02:27 16/06/2023 09:02:27 Đã trả kết quả
34 H63.29.35-230517-0013 1 PHÙNG THỊ MỪNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:21:45 18/05/2023 15:21:45 Đã trả kết quả
35 H63.29.35-230512-0006 1 NGÔ VĂN HẠNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:28:55 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
36 H63.29.35-230510-0006 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:41:18 12/05/2023 15:41:18 Đã trả kết quả
37 H63.29.35-230512-0004 1 HÀ THỊ BÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:28:07 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
38 H63.29.35-230512-0008 1 BÙI VĂN DẦN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:29:29 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
39 H63.29.35-230517-0015 1 NGUYỄN THANH PHONG Đăng ký khai tử 17/05/2023 15:32:24 18/05/2023 15:32:24 Đã trả kết quả
40 H63.29.35-230510-0002 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký khai tử 11/05/2023 08:50:37 12/05/2023 08:50:37 Đã trả kết quả
41 H63.29.35-230517-0009 1 HOÀNG THỊ CHIÊNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:01:58 16/06/2023 09:01:58 Đã trả kết quả
42 H63.29.35-230517-0012 1 LƯU THỊ LUYẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 15:18:02 22/05/2023 15:18:02 Đã trả kết quả
43 H63.29.35-230525-0007 1 PHẠM VĂN LẤN Đăng ký khai tử 26/05/2023 08:33:16 29/05/2023 08:33:16 Đã trả kết quả
44 H63.29.35-230512-0002 1 HÀ VĂN DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:17:04 15/05/2023 08:17:04 Đã trả kết quả
45 H63.29.35-230512-0007 1 NGUYỄN THỊ THUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 13:29:11 13/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
46 H63.29.35-230522-0007 1 NGUYỄN VĂN HỌC Đăng ký kết hôn 22/05/2023 15:25:18 23/05/2023 15:25:18 Đã trả kết quả
47 H63.29.35-230518-0001 1 VŨ VĂN BÙI Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 18/05/2023 14:57:46 25/05/2023 14:57:46 Đã trả kết quả
48 H63.29.35-230517-0014 1 HOÀNG THỊ CHIÊNG Đăng ký khai tử 17/05/2023 15:28:25 18/05/2023 15:28:25 Đã trả kết quả
49 H63.29.35-230510-0009 1 BÙI VĂN CÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 16:10:02 16/05/2023 16:10:02 Đã trả kết quả
50 H63.29.35-230525-0005 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký kết hôn 26/05/2023 08:22:48 29/05/2023 08:22:48 Đã trả kết quả
51 H63.29.35-230525-0004 1 ĐẶNG VĂN TRUNG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:10:44 29/05/2023 08:10:44 Đã trả kết quả
52 H63.29.35-230510-0011 1 BÙI VĂN CÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 16:17:30 16/05/2023 16:17:30 Đã trả kết quả
53 H63.29.35-230525-0006 1 HOÀNG VĂN TÀI Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:27:32 29/05/2023 08:27:32 Đã trả kết quả
54 H63.29.35-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký khai tử 11/05/2023 08:39:25 12/05/2023 08:39:25 Đã trả kết quả