DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� Ngh��a T��m
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.35-230509-0003 1 HÀ THỊ ĐOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 13:50:55 08/06/2023 13:50:55 Đã trả lại dân
2 H63.29.35-230509-0005 1 NGUYỄN THỊ THUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 13:56:31 08/06/2023 13:56:31 Đã trả lại dân
3 H63.29.35-230509-0006 1 NGUYỄN TẤT THÀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 13:59:09 08/06/2023 13:59:09 Đã trả lại dân
4 H63.29.35-230509-0007 1 BÙI VĂN DẦN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 14:01:16 08/06/2023 14:01:16 Đã trả lại dân
5 H63.29.35-230509-0001 1 NGUYỄN THỊ NỤ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 08:28:50 08/06/2023 08:28:50 Đã trả lại dân
6 H63.29.35-230509-0002 1 HÀ THỊ BÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 13:48:39 08/06/2023 13:48:39 Đã trả lại dân
7 H63.29.35-230509-0004 1 NGÔ VĂN HẠNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 13:54:17 08/06/2023 13:54:17 Đã trả lại dân