DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Phong D��� H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.35-230529-0002 1 ĐẶNG MÙI MẤY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 15:58:20 28/06/2023 15:58:20 Đã trả kết quả
2 H63.30.35-230529-0003 1 MAI THỊ TRE Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:01:32 28/06/2023 16:01:32 Đã trả kết quả
3 H63.30.35-230529-0005 1 HOÀNG VĂN NGỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/05/2023 16:17:19 28/06/2023 16:17:19 Đã trả kết quả