DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Phong D��� H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.35-230427-0001 1 LÒ VĂN LUYẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:30:53 01/06/2023 15:30:53 Đã trả kết quả
2 H63.30.35-230427-0003 1 ĐỒNG THỊ SEN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 27/04/2023 15:58:55 09/05/2023 15:58:55 Đã trả kết quả
3 H63.30.35-230505-0001 1 HOÀNG ĐÌNH NĂNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 09:23:55 11/05/2023 09:23:55 Đã trả kết quả
4 H63.30.35-230427-0002 1 BÀN THỊ GHẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 27/04/2023 15:46:51 01/06/2023 15:46:51 Đã trả kết quả
5 H63.30.35-230517-0006 1 NGÔ MINH THẮNG Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17/05/2023 09:16:40 08/06/2023 09:16:40 Đã trả kết quả
6 H63.30.35-230517-0004 1 TRẦN CHÂU THANH Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17/05/2023 09:09:03 08/06/2023 09:09:03 Đã trả kết quả
7 H63.30.35-230508-0001 1 TRIỆU MÙI LAI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 09:22:45 11/05/2023 09:22:45 Đã trả kết quả
8 H63.30.35-230517-0005 1 BÀN MÙI KHÉ Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17/05/2023 09:11:38 08/06/2023 09:11:38 Đã trả kết quả
9 H63.30.35-230510-0001 1 HOÀNG VĂN THÀNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 08:08:38 22/05/2023 08:08:38 Đã trả kết quả
10 H63.30.35-230517-0001 1 NGÔ VĂN ĐỈNH Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17/05/2023 08:40:34 08/06/2023 08:40:34 Đã trả kết quả
11 H63.30.35-230517-0002 1 HÀ VĂN HIẾU Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17/05/2023 08:45:36 08/06/2023 08:45:36 Đã trả kết quả
12 H63.30.35-230517-0003 1 PHẠM KHÁNH AN Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17/05/2023 09:05:11 08/06/2023 09:05:11 Đã trả kết quả
13 H63.30.35-230516-0001 1 LƯƠNG THỊ HẰNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 08:08:00 22/05/2023 08:08:00 Đã trả kết quả