DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Phong D��� Th�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.36-230531-0001 1 NÔNG VĂN THẬP Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:37:33 01/06/2023 15:37:33 Đã trả kết quả
2 H63.30.36-230531-0003 1 TRIỆU THỊ CHẠN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:40:19 01/06/2023 15:40:19 Đã trả kết quả