DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Phong D��� Th�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.36-230504-0002 1 MAI NGỌC DŨNG Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:14:18 05/05/2023 10:14:18 Đang xử lý
2 H63.30.36-230504-0001 1 TRIỆU TÒN THIM Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:08:36 05/05/2023 10:08:36 Đang xử lý
3 H63.30.36-230504-0003 1 HOÀNG TÒN KIỀU Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:18:18 05/05/2023 10:18:18 Đang xử lý
4 H63.30.36-230504-0004 1 ĐẶNG TÒN LIỀU Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:23:08 05/05/2023 10:23:08 Đang xử lý
5 H63.30.36-230504-0007 1 LÒ VĂN CHỈNH CHIÊU Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:34:06 05/05/2023 10:34:06 Đang xử lý
6 H63.30.36-230504-0006 1 HOÀNG QUỐC KHÁNH Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:31:14 05/05/2023 10:31:14 Đang xử lý
7 H63.30.36-230504-0005 1 ĐẶNG TRẰN TON Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:27:20 05/05/2023 10:27:20 Đang xử lý
8 H63.30.36-230504-0008 1 TRIỆU TÒN KHÉ Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 04/05/2023 10:44:24 05/05/2023 10:44:24 Đang xử lý
9 H63.30.36-230531-0001 1 NÔNG VĂN THẬP Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:37:33 01/06/2023 15:37:33 Đã trả kết quả
10 H63.30.36-230531-0003 1 TRIỆU THỊ CHẠN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:40:19 01/06/2023 15:40:19 Đã trả kết quả