DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Ph��nh H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.26-230531-0003 1 GIÀNG A SÀO Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:31:32 01/06/2023 14:31:32 Đã trả kết quả
2 H63.27.26-230531-0002 1 GIÀNG A SÀO Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:30:05 01/06/2023 14:30:05 Đã trả kết quả
3 H63.27.26-230531-0001 1 SÙNG A SÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:06:33 01/06/2023 10:06:33 Đã trả kết quả