DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Phình Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.26-230504-0001 1 SÙNG A CÒ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:03:25 05/06/2023 08:03:25 Đã trả kết quả
2 H63.27.26-230504-0003 1 ÁNG THỊ DINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:33:45 05/06/2023 08:33:45 Đã trả kết quả
3 H63.27.26-230504-0005 1 HỜ A GIAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:45:57 05/06/2023 08:45:57 Đã trả kết quả
4 H63.27.26-230504-0004 1 GIÀNG A KHAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:39:47 05/06/2023 08:39:47 Đã trả kết quả
5 H63.27.26-230504-0006 1 VÀNG A CHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:54:06 05/06/2023 08:54:06 Đã trả kết quả
6 H63.27.26-230504-0002 1 CHÁNG THỊ DINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:22:49 05/06/2023 08:22:49 Đã trả kết quả
7 H63.27.26-230515-0001 1 SÙNG A RUA Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:37:14 16/05/2023 09:37:14 Đã trả kết quả
8 H63.27.26-230516-0001 1 GIÀNG A SUNG Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:34:43 23/05/2023 09:34:43 Đã trả kết quả
9 H63.27.26-230512-0001 1 GIÀNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:10:39 15/05/2023 08:10:39 Đã trả kết quả
10 H63.27.26-230512-0004 1 BÙI NGỌC DU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:38:06 15/05/2023 08:38:06 Đã trả kết quả
11 H63.27.26-230512-0005 1 SÙNG PÁO CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:42:43 15/05/2023 08:42:43 Đã trả kết quả
12 H63.27.26-230512-0006 1 SÙNG PÁO CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:51:04 15/05/2023 08:51:04 Đã trả kết quả
13 H63.27.26-230512-0003 1 NGUYỄN ANH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:28:28 15/05/2023 08:28:28 Đã trả kết quả
14 H63.27.26-230526-0002 1 GIÀNG A Ư Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:42:01 30/05/2023 08:42:01 Đã trả kết quả
15 H63.27.26-230526-0003 1 GIÀNG A CỦA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:55:35 30/05/2023 08:55:35 Đã trả kết quả
16 H63.27.26-230526-0005 1 GIÀNG A LỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:20:33 30/05/2023 09:20:33 Đã trả kết quả
17 H63.27.26-230526-0004 1 MÙA A LỬ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:08:19 30/05/2023 09:08:19 Đã trả kết quả
18 H63.27.26-230526-0001 1 SÙNG A SÚA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:18:21 30/05/2023 08:18:21 Đã trả kết quả
19 H63.27.26-230512-0002 1 SÙNG THỊ KY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:18:08 15/05/2023 08:18:08 Đã trả kết quả