DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Ph��nh H���
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.26-230504-0001 1 SÙNG A CÒ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:03:25 05/06/2023 08:03:25 Đã trả kết quả
2 H63.27.26-230504-0003 1 ÁNG THỊ DINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:33:45 05/06/2023 08:33:45 Đã trả kết quả
3 H63.27.26-230504-0005 1 HỜ A GIAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:45:57 05/06/2023 08:45:57 Đã trả kết quả
4 H63.27.26-230504-0004 1 GIÀNG A KHAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:39:47 05/06/2023 08:39:47 Đã trả kết quả
5 H63.27.26-230504-0006 1 VÀNG A CHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:54:06 05/06/2023 08:54:06 Đã trả kết quả
6 H63.27.26-230504-0002 1 CHÁNG THỊ DINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 08:22:49 05/06/2023 08:22:49 Đã trả kết quả
7 H63.27.26-230515-0001 1 SÙNG A RUA Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:37:14 16/05/2023 09:37:14 Đã trả kết quả
8 H63.27.26-230516-0001 1 GIÀNG A SUNG Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:34:43 23/05/2023 09:34:43 Đã trả kết quả
9 H63.27.26-230531-0003 1 GIÀNG A SÀO Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:31:32 01/06/2023 14:31:32 Đã trả kết quả
10 H63.27.26-230512-0001 1 GIÀNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:10:39 15/05/2023 08:10:39 Đã trả kết quả
11 H63.27.26-230531-0002 1 GIÀNG A SÀO Đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:30:05 01/06/2023 14:30:05 Đã trả kết quả
12 H63.27.26-230531-0001 1 SÙNG A SÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:06:33 01/06/2023 10:06:33 Đã trả kết quả
13 H63.27.26-230512-0004 1 BÙI NGỌC DU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:38:06 15/05/2023 08:38:06 Đã trả kết quả
14 H63.27.26-230512-0005 1 SÙNG PÁO CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:42:43 15/05/2023 08:42:43 Đã trả kết quả
15 H63.27.26-230512-0006 1 SÙNG PÁO CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:51:04 15/05/2023 08:51:04 Đã trả kết quả
16 H63.27.26-230512-0003 1 NGUYỄN ANH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:28:28 15/05/2023 08:28:28 Đã trả kết quả
17 H63.27.26-230526-0002 1 GIÀNG A Ư Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:42:01 30/05/2023 08:42:01 Đã trả kết quả
18 H63.27.26-230526-0003 1 GIÀNG A CỦA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:55:35 30/05/2023 08:55:35 Đã trả kết quả
19 H63.27.26-230526-0005 1 GIÀNG A LỒNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:20:33 30/05/2023 09:20:33 Đã trả kết quả
20 H63.27.26-230526-0004 1 MÙA A LỬ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:08:19 30/05/2023 09:08:19 Đã trả kết quả
21 H63.27.26-230526-0001 1 SÙNG A SÚA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 08:18:21 30/05/2023 08:18:21 Đã trả kết quả
22 H63.27.26-230512-0002 1 SÙNG THỊ KY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:18:08 15/05/2023 08:18:08 Đã trả kết quả