DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� P�� Hu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.24-230531-0001 1 GIÀNG THỊ SÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:04:18 01/06/2023 10:04:18 Đã trả kết quả
2 H63.27.24-230531-0002 1 GIÀNG A CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:12:04 01/06/2023 10:12:04 Đã trả kết quả
3 H63.27.24-230531-0003 1 THÀO A GIAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:17:48 01/06/2023 10:17:48 Đã trả kết quả