DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� P�� Hu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.24-230505-0001 1 THÀO THỊ CU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 13:43:36 10/05/2023 13:43:36 Đã trả kết quả
2 H63.27.24-230523-0001 1 THÀO A TỦA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 12:11:53 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.27.24-230515-0003 1 VÀNG THỊ BLA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 11:44:46 18/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.27.24-230523-0006 1 THÀO A TRĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:29:16 24/05/2023 15:29:16 Đã trả kết quả
5 H63.27.24-230522-0001 1 GIÀNG A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:35:35 23/05/2023 10:35:35 Đã trả kết quả
6 H63.27.24-230522-0003 1 MÙA A LÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:49:12 23/05/2023 10:49:12 Đã trả kết quả
7 H63.27.24-230523-0003 1 GIÀNG A THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:02:01 24/05/2023 15:02:01 Đã trả kết quả
8 H63.27.24-230522-0004 1 THÀO THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:02:54 23/05/2023 11:02:54 Đã trả kết quả
9 H63.27.24-230523-0005 1 VŨ CÔNG HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:23:45 24/05/2023 15:23:45 Đã trả kết quả
10 H63.27.24-230524-0001 1 MÙA A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:02:16 25/05/2023 14:02:16 Đã trả kết quả
11 H63.27.24-230522-0002 1 GIÀNG A THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:40:07 23/05/2023 10:40:07 Đã trả kết quả
12 H63.27.24-230523-0004 1 GIÀNG THỊ XINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:10:58 24/05/2023 15:10:58 Đã trả kết quả
13 H63.27.24-230531-0001 1 GIÀNG THỊ SÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:04:18 01/06/2023 10:04:18 Đã trả kết quả
14 H63.27.24-230523-0002 1 THÀO A TỦA Đăng ký nhận cha, mẹ, con 23/05/2023 14:29:06 26/05/2023 14:29:06 Đã trả kết quả
15 H63.27.24-230509-0001 1 GIÀNG A CHÔNG Đăng ký kết hôn 09/05/2023 14:33:47 10/05/2023 14:33:47 Đã trả kết quả
16 H63.27.24-230516-0005 1 SÙNG PÁO GIÀNG Đăng ký kết hôn 16/05/2023 14:11:02 17/05/2023 14:11:02 Đã trả kết quả
17 H63.27.24-230522-0006 1 MÙA A TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:39:10 23/05/2023 14:39:10 Đã trả kết quả
18 H63.27.24-230530-0001 1 VÀNG THỊ MỈ Đăng ký kết hôn 30/05/2023 10:59:24 31/05/2023 10:59:24 Đã trả kết quả
19 H63.27.24-230530-0005 1 TRANG A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:05:04 31/05/2023 15:05:04 Đã trả kết quả
20 H63.27.24-230531-0002 1 GIÀNG A CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:12:04 01/06/2023 10:12:04 Đã trả kết quả
21 H63.27.24-230516-0004 1 HOÀNG THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:52:05 17/05/2023 10:52:05 Đã trả kết quả
22 H63.27.24-230516-0002 1 GIÀNG THỊ MÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:38:10 17/05/2023 09:38:10 Đã trả kết quả
23 H63.27.24-230512-0002 1 MÙA A RỦA Đăng ký khai sinh 12/05/2023 11:24:35 15/05/2023 11:24:35 Đã trả kết quả
24 H63.27.24-230508-0001 1 GIÀNG A CHÔNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:59:24 09/05/2023 15:59:24 Đã trả kết quả
25 H63.27.24-230512-0001 1 SÙNG THỊ LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:54:52 15/05/2023 10:54:52 Đã trả kết quả
26 H63.27.24-230516-0003 1 HỜ A PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:44:52 17/05/2023 10:44:52 Đã trả kết quả
27 H63.27.24-230518-0001 1 HẢNG THỊ TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:21:26 19/05/2023 08:21:26 Đã trả kết quả
28 H63.27.24-230517-0002 1 SÙNG PÁO GIÀNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:58:33 18/05/2023 14:58:33 Đã trả kết quả
29 H63.27.24-230517-0001 1 THÀO A TRỐNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:37:34 18/05/2023 14:37:34 Đã trả kết quả
30 H63.27.24-230530-0004 1 SÙNG A TỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:59:31 31/05/2023 14:59:31 Đã trả kết quả
31 H63.27.24-230526-0002 1 MÙA A TRỒNG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:28:41 29/05/2023 08:28:41 Đã trả kết quả
32 H63.27.24-230512-0003 1 HỜ A VÀNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 12:35:09 15/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
33 H63.27.24-230526-0004 1 HỜ THỊ LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:18:30 29/05/2023 09:18:30 Đã trả kết quả
34 H63.27.24-230519-0001 1 TRẦN THỊ TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:34:55 22/05/2023 08:34:55 Đã trả kết quả
35 H63.27.24-230526-0001 1 SÙNG A CHÚ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:12:22 29/05/2023 08:12:22 Đã trả kết quả
36 H63.27.24-230526-0003 1 THÀO THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:12:24 29/05/2023 09:12:24 Đã trả kết quả
37 H63.27.24-230522-0005 1 THÀO THỊ THÙY CA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:33:44 23/05/2023 14:33:44 Đã trả kết quả
38 H63.27.24-230515-0002 1 MÙA THỊ DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:34:16 16/05/2023 09:34:16 Đã trả kết quả
39 H63.27.24-230530-0002 1 VÀNG THỊ MỈ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 14:11:07 31/05/2023 14:11:07 Đã trả kết quả
40 H63.27.24-230519-0002 1 HƠ A PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:05:56 22/05/2023 09:05:56 Đã trả kết quả
41 H63.27.24-230529-0001 1 GIÀNG A THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:54:24 30/05/2023 08:54:24 Đã trả kết quả
42 H63.27.24-230530-0003 1 VÀNG THỊ MỈ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 14:51:33 31/05/2023 14:51:33 Đã trả kết quả
43 H63.27.24-230529-0002 1 MÙA A TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:00:27 30/05/2023 09:00:27 Đã trả kết quả
44 H63.27.24-230531-0003 1 THÀO A GIAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:17:48 01/06/2023 10:17:48 Đã trả kết quả
45 H63.27.24-230515-0001 1 LÒ THỊ MINH NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:22:21 16/05/2023 09:22:21 Đã trả kết quả
46 H63.27.24-230516-0001 1 HÀ THỊ KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:18:53 17/05/2023 09:18:53 Đã trả kết quả