DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� P�� Lau
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.25-230531-0004 1 VÀNG A SÀ ( VÀNG THỊ LAN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:22:36 30/06/2023 09:22:36 Đã trả kết quả
2 H63.27.25-230531-0001 1 VÀNG THỊ THƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:10:49 30/06/2023 09:10:49 Đã trả kết quả
3 H63.27.25-230531-0003 1 VÀNG THỊ PHẾNH ( THÀO THU THẢO) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:18:54 30/06/2023 09:18:54 Đã trả kết quả
4 H63.27.25-230531-0002 1 THÀO A THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:14:00 30/06/2023 09:14:00 Đã trả kết quả