DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� P�� Lau
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.25-230505-0005 1 TRANG THỊ KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:24:11 08/05/2023 09:24:11 Đã trả kết quả
2 H63.27.25-230505-0003 1 HOÀN THỊ HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:09:28 08/05/2023 08:09:28 Đã trả kết quả
3 H63.27.25-230505-0001 1 CÙ SÝ THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 07:59:01 08/05/2023 07:59:01 Đã trả kết quả
4 H63.27.25-230508-0004 1 TRẦN THỊ THANH ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:23:34 09/05/2023 14:23:34 Đã trả kết quả
5 H63.27.25-230505-0004 1 GIÀNG THỊ SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:19:43 08/05/2023 09:19:43 Đã trả kết quả
6 H63.27.25-230505-0002 1 VŨ THỊ QUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:04:48 08/05/2023 08:04:48 Đã trả kết quả
7 H63.27.25-230508-0001 1 GIÀNG A SANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:55:18 09/05/2023 08:55:18 Đã trả kết quả
8 H63.27.25-230428-0002 1 THÀO A LỒNG ( THÀO A TỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:08:06 02/06/2023 09:08:06 Đã trả kết quả
9 H63.27.25-230428-0004 1 SÙNG THỊ MỶ ( THÀO GÁNH TÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:30:12 02/06/2023 09:30:12 Đã trả kết quả
10 H63.27.25-230428-0001 1 SÙNG THỊ A ( GIÀNG VĂN ĐỨC) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:03:49 02/06/2023 09:03:49 Đã trả kết quả
11 H63.27.25-230428-0003 1 GIÀNG THỊ DINH ( THÀO A DÊ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:25:03 02/06/2023 09:25:03 Đã trả kết quả
12 H63.27.25-230508-0002 1 BÀN SINH VƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 13:50:09 09/05/2023 13:50:09 Đã trả kết quả
13 H63.27.25-230519-0002 1 THÀO A CU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:18:45 22/05/2023 09:18:45 Đã trả kết quả
14 H63.27.25-230508-0009 1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:47:57 09/05/2023 14:47:57 Đã trả kết quả
15 H63.27.25-230526-0007 1 THÀO THỊ SUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:37:20 29/05/2023 07:37:20 Đã trả kết quả
16 H63.27.25-230526-0001 1 THÀO A NỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:09:20 29/05/2023 07:09:20 Đã trả kết quả
17 H63.27.25-230526-0003 1 VÀNG A SÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:17:49 29/05/2023 07:17:49 Đã trả kết quả
18 H63.27.25-230508-0003 1 PHẠN THỊ ÁNH HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 13:53:38 09/05/2023 13:53:38 Đã trả kết quả
19 H63.27.25-230508-0006 1 LÒ THỊ TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:32:24 09/05/2023 14:32:24 Đã trả kết quả
20 H63.27.25-230508-0005 1 GIÀNG A SANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:28:00 09/05/2023 14:28:00 Đã trả kết quả
21 H63.27.25-230508-0011 1 LƯỜNG THỊ MINH THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:54:13 09/05/2023 14:54:13 Đã trả kết quả
22 H63.27.25-230515-0003 1 GIÀNG A SẤU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:06:17 16/05/2023 09:06:17 Đã trả kết quả
23 H63.27.25-230515-0004 1 HÀ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:29:28 16/05/2023 09:29:28 Đã trả kết quả
24 H63.27.25-230515-0001 1 CỨ A SƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:46:31 16/05/2023 08:46:31 Đã trả kết quả
25 H63.27.25-230508-0007 1 NGUYỄN THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:36:08 09/05/2023 14:36:08 Đã trả kết quả
26 H63.27.25-230515-0002 1 HÀ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:56:43 16/05/2023 08:56:43 Đã trả kết quả
27 H63.27.25-230511-0001 1 GIÀNG A SANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:10:32 12/05/2023 08:10:32 Đã trả kết quả
28 H63.27.25-230510-0003 1 NGUYÊN THỊ MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:12:01 11/05/2023 09:12:01 Đã trả kết quả
29 H63.27.25-230519-0001 1 THÀO A CHÚ Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:03:02 22/05/2023 08:03:02 Đã trả kết quả
30 H63.27.25-230526-0002 1 NGUYỄN THỊ ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:13:52 29/05/2023 07:13:52 Đã trả kết quả
31 H63.27.25-230510-0002 1 NGUYỄN THỊ MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:16:25 11/05/2023 09:16:25 Đã trả kết quả
32 H63.27.25-230526-0006 1 GIÀNG THỊ DÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:32:51 29/05/2023 07:32:51 Đã trả kết quả
33 H63.27.25-230526-0005 1 THÀO THỊ GÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:26:38 29/05/2023 07:26:38 Đã trả kết quả
34 H63.27.25-230529-0001 1 THÀO A SÚA Đăng ký khai tử 29/05/2023 09:39:30 30/05/2023 09:39:30 Đã trả kết quả
35 H63.27.25-230530-0001 1 THÀO A NỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:01:28 31/05/2023 08:01:28 Đã trả kết quả
36 H63.27.25-230526-0008 1 THÀO THỊ SUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:43:17 29/05/2023 07:43:17 Đã trả kết quả
37 H63.27.25-230508-0010 1 ĐỖ THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:51:00 09/05/2023 14:51:00 Đã trả kết quả
38 H63.27.25-230526-0004 1 GIÀNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 07:22:16 29/05/2023 07:22:16 Đã trả kết quả
39 H63.27.25-230510-0001 1 TRẦN LƯƠNG ĐẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:04:19 11/05/2023 09:04:19 Đã trả kết quả
40 H63.27.25-230508-0008 1 NGUYỄN THU HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:40:27 09/05/2023 14:40:27 Đã trả kết quả