DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� P�� Lau
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.25-230428-0001 1 SÙNG THỊ A ( GIÀNG VĂN ĐỨC) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:03:49 02/06/2023 09:03:49 Đã trả kết quả
2 H63.27.25-230428-0002 1 THÀO A LỒNG ( THÀO A TỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:08:06 02/06/2023 09:08:06 Đã trả kết quả
3 H63.27.25-230428-0003 1 GIÀNG THỊ DINH ( THÀO A DÊ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:25:03 02/06/2023 09:25:03 Đã trả kết quả
4 H63.27.25-230428-0004 1 SÙNG THỊ MỶ ( THÀO GÁNH TÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:30:12 02/06/2023 09:30:12 Đã trả kết quả