DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Quy M��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.34-230531-0007 1 HOÀNG TUYẾT NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:17:41 30/06/2023 15:17:41 Đã trả kết quả
2 H63.28.34-230531-0004 1 BÙI NGỌC BẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:53:50 01/06/2023 08:53:50 Đã trả kết quả
3 H63.28.34-230531-0005 1 TRƯƠNG THỊ THÚY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:02:09 01/06/2023 09:02:09 Đã trả kết quả
4 H63.28.34-230531-0008 1 HOÀNG TUYẾT NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:13:02 30/06/2023 15:13:02 Đã trả kết quả
5 H63.28.34-230531-0001 1 PHAN VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:36:10 01/06/2023 08:36:10 Đã trả kết quả
6 H63.28.34-230531-0002 1 TRẦN THỊ HOÀI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:43:52 01/06/2023 08:43:52 Đã trả kết quả
7 H63.28.34-230531-0006 1 HOÀNG TUYẾT NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:28:04 30/06/2023 09:28:04 Đã trả kết quả
8 H63.28.34-230531-0003 1 ĐINH THỊ NGỌC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:48:51 01/06/2023 08:48:51 Đã trả kết quả