DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Quy M��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.34-230505-0001 1 PHAN THANH BA Đăng ký khai sinh 10/05/2023 07:56:55 11/05/2023 07:56:55 Đã trả kết quả
2 H63.28.34-230504-0001 1 VŨ VĂN THẠCH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 07:54:18 11/05/2023 07:54:18 Đã trả kết quả
3 H63.28.34-230425-0001 1 HOÀNG TUYẾT NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 14:59:42 30/05/2023 14:59:42 Đã trả kết quả
4 H63.28.34-230518-0003 1 NGUYỄN QUANG TRUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:55:17 19/05/2023 09:55:17 Đã trả kết quả
5 H63.28.34-230518-0001 1 ĐÀO THỊ TRANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:43:58 19/05/2023 09:43:58 Đã trả kết quả
6 H63.28.34-230518-0002 1 NGÔ VĂN MIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:48:05 19/05/2023 09:48:05 Đã trả kết quả
7 H63.28.34-230508-0007 1 HOÀNG XUÂN TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:55:19 09/05/2023 15:55:19 Đã trả kết quả
8 H63.28.34-230519-0004 1 MAI THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:28:17 22/05/2023 15:28:17 Đã trả kết quả
9 H63.28.34-230511-0001 1 ĐINH VĂN QUÁT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 15:19:23 12/05/2023 15:19:23 Đã trả kết quả
10 H63.28.34-230512-0002 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 08:20:49 15/05/2023 08:20:49 Đã trả kết quả
11 H63.28.34-230519-0001 1 ĐẶNG TIẾN NGỌC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 10:07:39 22/05/2023 10:07:39 Đã trả kết quả
12 H63.28.34-230530-0001 1 NGUYỄN VĂN THỦY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:43:43 31/05/2023 15:43:43 Đã trả kết quả
13 H63.28.34-230531-0004 1 BÙI NGỌC BẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:53:50 01/06/2023 08:53:50 Đã trả kết quả
14 H63.28.34-230523-0001 1 PHÙNG TIẾN GIANG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 13:44:25 29/05/2023 13:44:25 Đã trả kết quả
15 H63.28.34-230518-0004 1 TRẦN VĂN SỰ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 10:11:24 19/05/2023 10:11:24 Đã trả kết quả
16 H63.28.34-230517-0003 1 PHẠM THỊ VẼ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 15:05:10 18/05/2023 15:05:10 Đã trả kết quả
17 H63.28.34-230531-0005 1 TRƯƠNG THỊ THÚY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:02:09 01/06/2023 09:02:09 Đã trả kết quả
18 H63.28.34-230531-0001 1 PHAN VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:36:10 01/06/2023 08:36:10 Đã trả kết quả
19 H63.28.34-230525-0001 1 NGỌC NGUYỄN PHƯƠNG LINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:40:25 26/05/2023 14:40:25 Đã trả kết quả
20 H63.28.34-230525-0002 1 ĐINH ĐOÀN BẢO AN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:46:07 26/05/2023 14:46:07 Đã trả kết quả
21 H63.28.34-230518-0005 1 NGUYỄN VĂN TUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 10:17:07 19/05/2023 10:17:07 Đã trả kết quả
22 H63.28.34-230512-0012 1 ĐẶNG VĂN ĐƯỢC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:48:49 15/05/2023 14:48:49 Đã trả kết quả
23 H63.28.34-230512-0007 1 PHẠM VĂN TÂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:17:56 15/05/2023 10:17:56 Đã trả kết quả
24 H63.28.34-230512-0008 1 NGUYỄN THỊ TƠ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:23:34 15/05/2023 10:23:34 Đã trả kết quả
25 H63.28.34-230517-0001 1 NGUYỄN HẢI ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:21:19 18/05/2023 09:21:19 Đã trả kết quả
26 H63.28.34-230517-0004 1 ĐINH VĂN THỊNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 15:24:00 18/05/2023 15:24:00 Đã trả kết quả
27 H63.28.34-230512-0006 1 PHẠM THỊ HOÀI CHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:12:56 15/05/2023 10:12:56 Đã trả kết quả
28 H63.28.34-230508-0002 1 HÀ THỊ LẬP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:50:44 09/05/2023 14:50:44 Đã trả kết quả
29 H63.28.34-230508-0004 1 KHUẤT VĂN BẠO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:19:21 09/05/2023 15:19:21 Đã trả kết quả
30 H63.28.34-230512-0004 1 HÀ XUÂN MAI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:04:31 15/05/2023 10:04:31 Đã trả kết quả
31 H63.28.34-230512-0014 1 ĐỖ THANH TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:57:52 15/05/2023 14:57:52 Đã trả kết quả
32 H63.28.34-230508-0003 1 TRẦN DUY PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:59:20 09/05/2023 14:59:20 Đã trả kết quả
33 H63.28.34-230515-0001 1 LÊ NGỌC ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:28:35 16/05/2023 08:28:35 Đã trả kết quả
34 H63.28.34-230512-0001 1 PHÍ ĐẮC HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 08:14:33 15/05/2023 08:14:33 Đã trả kết quả
35 H63.28.34-230512-0011 1 TRẦN THỊ HẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:59:50 15/05/2023 10:59:50 Đã trả kết quả
36 H63.28.34-230512-0009 1 CAO BÍCH LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:29:43 15/05/2023 10:29:43 Đã trả kết quả
37 H63.28.34-230505-0002 1 HOÀNG VĂN HƯNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 07:59:33 15/05/2023 07:59:33 Đã trả kết quả
38 H63.28.34-230517-0006 1 HAONGF VĂN ÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 15:51:42 18/05/2023 15:51:42 Đã trả kết quả
39 H63.28.34-230511-0002 1 CAO BÍCH LAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 15:46:45 12/05/2023 15:46:45 Đã trả kết quả
40 H63.28.34-230517-0005 1 LÊ VĂN VẬN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 15:46:40 18/05/2023 15:46:40 Đã trả kết quả
41 H63.28.34-230517-0002 1 NGUYỄN VĂN UYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:29:01 18/05/2023 09:29:01 Đã trả kết quả
42 H63.28.34-230508-0006 1 NGUYỄN THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:50:40 09/05/2023 15:50:40 Đã trả kết quả
43 H63.28.34-230510-0001 1 ĐOÀN VĂN TRỌNG Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:37:36 15/05/2023 09:37:36 Đã trả kết quả
44 H63.28.34-230512-0013 1 NGUYỄN THỊ HỒ LIỄU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:53:38 15/05/2023 14:53:38 Đã trả kết quả
45 H63.28.34-230531-0002 1 TRẦN THỊ HOÀI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:43:52 01/06/2023 08:43:52 Đã trả kết quả
46 H63.28.34-230529-0002 1 HÀ THỊ THUẬT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 15:35:56 30/05/2023 15:35:56 Đã trả kết quả
47 H63.28.34-230525-0004 1 ĐINH THỊ HUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:59:40 26/05/2023 14:59:40 Đã trả kết quả
48 H63.28.34-230525-0006 1 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 15:44:52 26/05/2023 15:44:52 Đã trả kết quả
49 H63.28.34-230530-0002 1 TRẦN THỊ BÍCH THỦY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:48:17 31/05/2023 15:48:17 Đã trả kết quả
50 H63.28.34-230525-0005 1 ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 15:40:09 26/05/2023 15:40:09 Đã trả kết quả
51 H63.28.34-230530-0003 1 LÊ THANH TÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:52:33 31/05/2023 15:52:33 Đã trả kết quả
52 H63.28.34-230512-0010 1 ĐẶNG VĂN ĐƯỢC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:36:34 15/05/2023 10:36:34 Đã trả kết quả
53 H63.28.34-230508-0001 1 HOÀNG GIA KHIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:44:39 09/05/2023 14:44:39 Đã trả kết quả
54 H63.28.34-230519-0002 1 HÀ THỊ XUÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 10:13:17 22/05/2023 10:13:17 Đã trả kết quả
55 H63.28.34-230512-0003 1 LÊ THỊ TUYẾT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 08:27:15 15/05/2023 08:27:15 Đã trả kết quả
56 H63.28.34-230522-0001 1 ĐÕ KHẮC LONG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:26:38 23/05/2023 15:26:38 Đã trả kết quả
57 H63.28.34-230529-0001 1 LÊ VĂN BẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 15:31:28 30/05/2023 15:31:28 Đã trả kết quả
58 H63.28.34-230508-0005 1 HÀ VĂN VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:38:54 09/05/2023 15:38:54 Đã trả kết quả
59 H63.28.34-230512-0005 1 BÙI VĂN KHANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 10:09:05 15/05/2023 10:09:05 Đã trả kết quả
60 H63.28.34-230531-0003 1 ĐINH THỊ NGỌC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:48:51 01/06/2023 08:48:51 Đã trả kết quả
61 H63.28.34-230519-0003 1 ĐỖ KHÁNH LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:21:19 22/05/2023 15:21:19 Đã trả kết quả
62 H63.28.34-230525-0003 1 ĐINH QUANG CHIẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:52:18 26/05/2023 14:52:18 Đã trả kết quả
63 H63.28.34-230530-0004 1 VŨ VĂN ĐÍNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 15:56:56 31/05/2023 15:56:56 Đã trả kết quả