DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Quang Minh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.37-230522-0001 1 ĐẶNG THỊ TIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:28:59 22/06/2023 08:28:59 Đã trả kết quả
2 H63.30.37-230531-0006 1 TRIỆU THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:01:31 01/06/2023 10:01:31 Đã trả kết quả
3 H63.30.37-230531-0001 1 ĐẶNG VĂN ĐƯỢC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:29:34 01/06/2023 08:29:34 Đã trả kết quả
4 H63.30.37-230531-0003 1 TRIỆU HỮU NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:40:52 01/06/2023 08:40:52 Đã trả kết quả
5 H63.30.37-230531-0004 1 LÝ THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:44:57 01/06/2023 08:44:57 Đã trả kết quả
6 H63.30.37-230531-0002 1 NGUYỄN VĂN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:35:30 01/06/2023 08:35:30 Đã trả kết quả
7 H63.30.37-230525-0005 1 HOÀNG THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 08:43:21 26/06/2023 08:43:21 Đã trả lại dân
8 H63.30.37-230525-0003 1 TRƯƠNG THỊ MÙI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 08:35:13 26/06/2023 08:35:13 Đã trả kết quả
9 H63.30.37-230531-0007 1 TRIỆU VĂN BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:40:14 02/06/2023 10:40:14 Đã trả kết quả
10 H63.30.37-230531-0005 1 NÔNG THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:58:52 01/06/2023 08:58:52 Đã trả kết quả