DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Quang Minh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.37-230504-0002 1 NGUYỄN THANH NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:36:11 05/05/2023 15:36:11 Đã trả kết quả
2 H63.30.37-230505-0002 1 ĐẶNG THỊ HẠNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 08:26:11 11/05/2023 08:26:11 Đã trả kết quả
3 H63.30.37-230505-0001 1 LÝ THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:26:04 08/05/2023 08:26:04 Đã trả kết quả
4 H63.30.37-230504-0001 1 LÝ THỊ MÍT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:16:34 05/05/2023 08:16:34 Đã trả kết quả
5 H63.30.37-230518-0003 1 BÀN VĂN YÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:45:52 19/05/2023 15:45:52 Đã trả kết quả
6 H63.30.37-230518-0004 1 ĐẶNG THỊ TIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 16:03:43 19/05/2023 16:03:43 Đã trả kết quả
7 H63.30.37-230517-0001 1 PHẠM THI OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:18:36 18/05/2023 14:18:36 Đã trả kết quả
8 H63.30.37-230522-0001 1 ĐẶNG THỊ TIỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 08:28:59 22/06/2023 08:28:59 Đã trả kết quả
9 H63.30.37-230524-0002 1 TRƯƠNG THỊ MÙI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:57:29 25/05/2023 09:57:29 Đã trả kết quả
10 H63.30.37-230519-0001 1 TRIỆU THỊ KHÉ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:11:22 22/05/2023 16:11:22 Đã trả kết quả
11 H63.30.37-230508-0001 1 HÀ VĂN DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:02:54 09/05/2023 10:02:54 Đã trả kết quả
12 H63.30.37-230529-0002 1 TRIỆU SINH HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:27:13 30/05/2023 08:27:13 Đã trả kết quả
13 H63.30.37-230531-0006 1 TRIỆU THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:01:31 01/06/2023 10:01:31 Đã trả kết quả
14 H63.30.37-230529-0001 1 CẦM DUY HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:19:44 30/05/2023 08:19:44 Đã trả kết quả
15 H63.30.37-230529-0004 1 TRẦN THỊ NGOC ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:07:58 30/05/2023 10:07:58 Đã trả kết quả
16 H63.30.37-230523-0003 1 ĐẶNG VĂN TÂN Đăng ký khai tử 29/05/2023 10:45:10 30/05/2023 10:45:10 Đã trả kết quả
17 H63.30.37-230529-0003 1 LÒ THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:01:53 30/05/2023 09:01:53 Đã trả kết quả
18 H63.30.37-230519-0002 1 LÝ VĂN NÊU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:24:02 22/05/2023 16:24:02 Đã trả kết quả
19 H63.30.37-230518-0005 1 HOÀNG THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 16:36:02 19/05/2023 16:36:02 Đã trả kết quả
20 H63.30.37-230510-0001 1 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 10:22:32 15/05/2023 10:22:32 Đã trả kết quả
21 H63.30.37-230525-0001 1 NGUYỄN THẾ HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 07:54:37 26/05/2023 07:54:37 Đã trả kết quả
22 H63.30.37-230509-0001 1 TRƯƠNG THỊ NHÁU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 09:33:02 08/06/2023 09:33:02 Đã trả kết quả
23 H63.30.37-230518-0001 1 LÝ THỊ ÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:43:44 19/05/2023 08:43:44 Đã trả kết quả
24 H63.30.37-230531-0001 1 ĐẶNG VĂN ĐƯỢC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:29:34 01/06/2023 08:29:34 Đã trả kết quả
25 H63.30.37-230510-0002 1 ĐẶNG THỊ TIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:55:29 11/05/2023 14:55:29 Đã trả kết quả
26 H63.30.37-230510-0003 1 VŨ VĂN TOÀN Đăng ký khai sinh 12/05/2023 09:59:19 15/05/2023 09:59:19 Đã trả kết quả
27 H63.30.37-230512-0001 1 PHÙNG THỊ CẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:42:23 15/05/2023 14:42:23 Đã trả kết quả
28 H63.30.37-230531-0003 1 TRIỆU HỮU NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:40:52 01/06/2023 08:40:52 Đã trả kết quả
29 H63.30.37-230515-0001 1 ĐẶNG THỊ CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 07:52:33 16/05/2023 07:52:33 Đã trả kết quả
30 H63.30.37-230509-0002 1 PHƯƠNG VĂN HIỆN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 09:36:03 08/06/2023 09:36:03 Đã trả kết quả
31 H63.30.37-230515-0002 1 TRƯƠNG VĂN SẮN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:49:34 16/05/2023 16:49:34 Đã trả kết quả
32 H63.30.37-230518-0002 1 TRIỆU VĂN ĐẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:25:12 19/05/2023 10:25:12 Đã trả kết quả
33 H63.30.37-230517-0002 1 ĐẶNG THỊ CHỒI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:23:58 18/05/2023 15:23:58 Đã trả kết quả
34 H63.30.37-230531-0004 1 LÝ THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:44:57 01/06/2023 08:44:57 Đã trả kết quả
35 H63.30.37-230524-0003 1 NÔNG ĐINH VĂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:20:18 25/05/2023 10:20:18 Đã trả kết quả
36 H63.30.37-230524-0001 1 BÀN THỊ MONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:27:14 25/05/2023 09:27:14 Đã trả kết quả
37 H63.30.37-230531-0002 1 NGUYỄN VĂN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:35:30 01/06/2023 08:35:30 Đã trả kết quả
38 H63.30.37-230524-0006 1 ĐẶNG THỊ NHẬY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:47:43 25/05/2023 16:47:43 Đã trả kết quả
39 H63.30.37-230525-0005 1 HOÀNG THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 08:43:21 26/06/2023 08:43:21 Đã trả lại dân
40 H63.30.37-230525-0004 1 NGUYỄN THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:38:19 26/05/2023 08:38:19 Đã trả kết quả
41 H63.30.37-230530-0001 1 ĐĂNG VĂN THỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:10:00 01/06/2023 09:10:00 Đã trả kết quả
42 H63.30.37-230519-0004 1 THIỀU THỊ SÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:40:09 22/05/2023 16:40:09 Đã trả kết quả
43 H63.30.37-230524-0004 1 ĐẶNG VĂN THỨC Đăng ký lại khai sinh 25/05/2023 14:39:49 01/06/2023 14:39:49 Đã trả kết quả
44 H63.30.37-230525-0002 1 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:16:00 26/05/2023 08:16:00 Đã trả kết quả
45 H63.30.37-230523-0001 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:29:12 24/05/2023 08:29:12 Đã trả kết quả
46 H63.30.37-230525-0003 1 TRƯƠNG THỊ MÙI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 08:35:13 26/06/2023 08:35:13 Đã trả kết quả
47 H63.30.37-230519-0003 1 NÔNG THỊ EM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:31:52 22/05/2023 16:31:52 Đã trả kết quả
48 H63.30.37-230531-0007 1 TRIỆU VĂN BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:40:14 02/06/2023 10:40:14 Đã trả kết quả
49 H63.30.37-230531-0005 1 NÔNG THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:58:52 01/06/2023 08:58:52 Đã trả kết quả
50 H63.30.37-230524-0005 1 LƯƠNG THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:24:01 25/05/2023 16:24:01 Đã trả kết quả