DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� Su���i Bu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.38-230529-0001 1 MÙA A LỂNH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 10:20:51 30/05/2023 10:20:51 Đã trả kết quả
2 H63.29.38-230529-0003 1 MÙA A LỂNH Đăng ký khai sinh 29/05/2023 10:22:51 30/05/2023 10:22:51 Đã trả kết quả
3 H63.29.38-230508-0001 1 MÙA A HẢI Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:32:01 09/05/2023 10:32:01 Đã trả kết quả
4 H63.29.38-230511-0002 1 PHAN THU TRANG Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 09:45:09 18/05/2023 09:45:09 Đã trả kết quả
5 H63.29.38-230508-0002 1 THÀO THỊ SÚA Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:36:24 09/05/2023 10:36:24 Đã trả kết quả
6 H63.29.38-230508-0003 1 ĐỖ VŨ LINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 10:28:06 12/05/2023 10:28:06 Đã trả kết quả
7 H63.29.38-230511-0001 1 NGUYỄN VĂN HỮU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 09:58:42 16/05/2023 09:58:42 Đã trả kết quả
8 H63.29.38-230510-0002 1 VÀNG A KÝ Đăng ký kết hôn 10/05/2023 10:09:03 11/05/2023 10:09:03 Đã trả kết quả
9 H63.29.38-230510-0001 1 MÙA A LAY Đăng ký kết hôn 10/05/2023 10:10:08 11/05/2023 10:10:08 Đã trả kết quả
10 H63.29.38-230510-0003 1 VÀNG A CHO Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 10:08:12 17/05/2023 10:08:12 Đã trả kết quả
11 H63.29.38-230529-0002 1 MÙA A LỂNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:21:52 01/06/2023 10:21:52 Đã trả kết quả