DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND x�� S��ng ����
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.37-230518-0006 1 GIÀNG THỊ VƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:58:47 19/06/2023 10:58:47 Đã trả kết quả
2 H63.29.37-230518-0005 1 CỨ THỊ THÚY NGA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:43:08 19/06/2023 10:43:08 Đã trả kết quả
3 H63.29.37-230518-0004 1 VÀNG TIẾN PHÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:28:41 19/06/2023 10:28:41 Đã trả kết quả
4 H63.29.37-230518-0001 1 GIÀNG HOÀNG LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 08:38:13 19/06/2023 08:38:13 Đã trả kết quả
5 H63.29.37-230518-0008 1 GIÀNG THU NGUYỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 11:20:07 19/06/2023 11:20:07 Đã trả kết quả
6 H63.29.37-230518-0007 1 GIÀNG THỊ CHƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 11:08:30 19/06/2023 11:08:30 Đã trả kết quả
7 H63.29.37-230518-0002 1 CỨ THỊ XUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 08:54:47 19/06/2023 08:54:47 Đã trả kết quả