DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND x�� S��ng ����
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.37-230504-0001 1 GIÀNG A GIẢNG Đăng ký kết hôn 04/05/2023 08:39:12 05/05/2023 08:39:12 Đã trả kết quả
2 H63.29.37-230504-0002 1 CỨ A CHỜ Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 04/05/2023 08:58:53 09/05/2023 08:58:53 Đã trả kết quả
3 H63.29.37-230420-0004 1 GIÀNG THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:59:35 23/05/2023 09:59:35 Đã trả kết quả
4 H63.29.37-230505-0002 1 VÀNG A CÂU Đăng ký kết hôn 05/05/2023 10:02:28 08/05/2023 10:02:28 Đã trả kết quả
5 H63.29.37-230504-0004 1 HẢNG THỊ LẦU Đăng ký khai sinh 04/05/2023 10:10:57 05/05/2023 10:10:57 Đã trả kết quả
6 H63.29.37-230505-0001 1 VÀNG A TƯỚNG Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 05/05/2023 08:51:44 10/05/2023 08:51:44 Đã trả kết quả
7 H63.29.37-230504-0005 1 CỨ THỊ SÊNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:05:30 09/05/2023 15:05:30 Đã trả kết quả
8 H63.29.37-230504-0003 1 VÀNG THỊ THIỆP Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:47:36 09/05/2023 09:47:36 Đã trả kết quả
9 H63.29.37-230420-0003 1 GIÀNG THU HÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:45:25 23/05/2023 09:45:25 Đã trả kết quả
10 H63.29.37-230420-0002 1 GIÀNG THỊ DUNG CHI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 09:33:27 23/05/2023 09:33:27 Đã trả kết quả
11 H63.29.37-230515-0001 1 VÀNG A LO Đăng ký kết hôn 15/05/2023 11:06:07 16/05/2023 11:06:07 Đã trả kết quả
12 H63.29.37-230526-0001 1 GIÀNG A GIAO Đăng ký khai sinh 26/05/2023 13:58:32 29/05/2023 13:58:32 Đã trả kết quả
13 H63.29.37-230511-0002 1 GIÀNG A GIẢNG Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 11/05/2023 09:05:24 16/05/2023 09:05:24 Đã trả kết quả
14 H63.29.37-230530-0002 1 GIÀNG A TÊ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:48:08 31/05/2023 15:48:08 Đã trả kết quả
15 H63.29.37-230530-0001 1 HỜ A TẾNH Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:05:56 31/05/2023 15:05:56 Đã trả kết quả
16 H63.29.37-230516-0001 1 GIÀNG A TY Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:03:34 17/05/2023 08:03:34 Đã trả kết quả
17 H63.29.37-230517-0001 1 CỨ THỊ CU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 16:54:41 22/05/2023 16:54:41 Đã trả kết quả
18 H63.29.37-230518-0003 1 GIÀNG A KHUA Đăng ký kết hôn 18/05/2023 09:40:30 19/05/2023 09:40:30 Đã trả kết quả
19 H63.29.37-230516-0002 1 VÀNG A SU Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:33:04 17/05/2023 09:33:04 Đã trả kết quả
20 H63.29.37-230512-0001 1 GIÀNG A CÂU Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:41:30 15/05/2023 10:41:30 Đã trả kết quả
21 H63.29.37-230511-0001 1 GIÀNG A GIẢNG Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 11/05/2023 09:02:51 16/05/2023 09:02:51 Đã trả kết quả
22 H63.29.37-230525-0001 1 GIÀNG A SINH Đăng ký kết hôn 25/05/2023 09:01:24 26/05/2023 09:01:24 Đã trả kết quả
23 H63.29.37-230525-0002 1 GIÀNG A MANG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:56:47 26/05/2023 10:56:47 Đã trả kết quả
24 H63.29.37-230525-0003 1 VÀNG THỊ LÂU Đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:47:04 26/05/2023 14:47:04 Đã trả kết quả
25 H63.29.37-230523-0001 1 GIÀNG A SẤU Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:14:01 24/05/2023 08:14:01 Đã trả kết quả
26 H63.29.37-230525-0004 1 CỨ A THEO Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:33:43 26/05/2023 15:33:43 Đã trả kết quả