DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Su���i Gi��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.39-230531-0002 1 SÙNG A THÁI Đăng ký kết hôn 31/05/2023 14:34:17 01/06/2023 14:34:17 Đã trả kết quả
2 H63.29.39-230531-0001 1 SÙNG A THÁI Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:41:16 01/06/2023 10:41:16 Đã trả kết quả
3 H63.29.39-230531-0003 1 VÀNG A CÁNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:17:26 01/06/2023 15:17:26 Đã trả kết quả