DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Su���i Gi��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.39-230511-0002 1 MÙA THỊ SÙNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:38:00 12/05/2023 09:38:00 Đã trả kết quả
2 H63.29.39-230511-0004 1 GIÀNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:38:06 15/05/2023 14:38:06 Đã trả kết quả
3 H63.29.39-230511-0001 1 VÀNG A CHUA Đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:24:39 12/05/2023 08:24:39 Đã trả kết quả
4 H63.29.39-230509-0001 1 VÀNG THỊ RUA Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:10:54 10/05/2023 10:10:54 Đã trả kết quả
5 H63.29.39-230531-0002 1 SÙNG A THÁI Đăng ký kết hôn 31/05/2023 14:34:17 01/06/2023 14:34:17 Đã trả kết quả
6 H63.29.39-230510-0001 1 MÙA A XU Đăng ký khai sinh 10/05/2023 16:15:43 11/05/2023 16:15:43 Đã trả kết quả
7 H63.29.39-230509-0002 1 VÀNG A CHUA Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:39:39 10/05/2023 10:39:39 Đã trả kết quả
8 H63.29.39-230511-0003 1 GIÀNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 11:11:48 12/05/2023 11:11:48 Đã trả kết quả
9 H63.29.39-230508-0001 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 08/05/2023 11:09:36 09/05/2023 11:09:36 Đã trả kết quả
10 H63.29.39-230515-0001 1 VÀNG THỊ TRƯ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:44:44 16/05/2023 14:44:44 Đã trả kết quả
11 H63.29.39-230515-0003 1 SỔNG A PÁO Đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:05:57 16/05/2023 15:05:57 Đã trả kết quả
12 H63.29.39-230515-0002 1 MÙA A GIÀNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 14:54:42 16/05/2023 14:54:42 Đã trả kết quả
13 H63.29.39-230511-0005 1 VÀNG A LÔNG Đăng ký kết hôn 11/05/2023 15:40:26 12/05/2023 15:40:26 Đã trả kết quả
14 H63.29.39-230518-0001 1 VÀNG A THÁI Đăng ký kết hôn 18/05/2023 09:06:31 19/05/2023 09:06:31 Đã trả kết quả
15 H63.29.39-230531-0001 1 SÙNG A THÁI Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:41:16 01/06/2023 10:41:16 Đã trả kết quả
16 H63.29.39-230531-0003 1 VÀNG A CÁNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 15:17:26 01/06/2023 15:17:26 Đã trả kết quả
17 H63.29.39-230509-0003 1 MÙA A XU Đăng ký kết hôn 09/05/2023 15:06:00 10/05/2023 15:06:00 Đã trả kết quả
18 H63.29.39-230517-0001 1 CHÁNG THỊ DỸ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:40:21 18/05/2023 14:40:21 Đã trả kết quả
19 H63.29.39-230518-0002 1 GIÀNG THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 10:50:54 23/05/2023 10:50:54 Đã trả kết quả