DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND X�� Su���i Gi��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.39-230413-0003 1 GIÀNG THỊ CỦ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:21:48 16/05/2023 16:21:48 Đã trả kết quả
2 H63.29.39-230419-0006 1 SÙNG THỊ HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 11:28:15 22/05/2023 11:28:15 Đã trả kết quả
3 H63.29.39-230414-0003 1 SÙNG THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 15:26:01 17/05/2023 15:26:01 Đã trả kết quả
4 H63.29.39-230419-0005 1 SÙNG THỊ LINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 11:22:12 22/05/2023 11:22:12 Đã trả kết quả
5 H63.29.39-230419-0004 1 SỔNG A SÁU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 11:13:43 22/05/2023 11:13:43 Đã trả kết quả
6 H63.29.39-230413-0004 1 GIÀNG A PHỀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:28:15 16/05/2023 16:28:15 Đã trả kết quả
7 H63.29.39-230419-0003 1 SỔNG MINH PHONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:51:38 22/05/2023 10:51:38 Đã trả kết quả
8 H63.29.39-230419-0002 1 THÀO BÉ DƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:11:04 22/05/2023 10:11:04 Đã trả kết quả