DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� Su���i Gi��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.29.39-230414-0003 1 SÙNG THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 15:26:01 17/05/2023 15:26:01 Đã trả kết quả
2 H63.29.39-230419-0002 1 THÀO BÉ DƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:11:04 22/05/2023 10:11:04 Đã trả kết quả
3 H63.29.39-230413-0003 1 GIÀNG THỊ CỦ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:21:48 16/05/2023 16:21:48 Đã trả kết quả
4 H63.29.39-230419-0005 1 SÙNG THỊ LINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 11:22:12 22/05/2023 11:22:12 Đã trả kết quả
5 H63.29.39-230419-0006 1 SÙNG THỊ HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 11:28:15 22/05/2023 11:28:15 Đã trả kết quả
6 H63.29.39-230419-0004 1 SỔNG A SÁU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 11:13:43 22/05/2023 11:13:43 Đã trả kết quả
7 H63.29.39-230413-0004 1 GIÀNG A PHỀNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 16:28:15 16/05/2023 16:28:15 Đã trả kết quả
8 H63.29.39-230419-0003 1 SỔNG MINH PHONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/04/2023 10:51:38 22/05/2023 10:51:38 Đã trả kết quả
9 H63.29.39-230511-0002 1 MÙA THỊ SÙNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:38:00 12/05/2023 09:38:00 Đã trả kết quả
10 H63.29.39-230511-0004 1 GIÀNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:38:06 15/05/2023 14:38:06 Đã trả kết quả
11 H63.29.39-230511-0001 1 VÀNG A CHUA Đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:24:39 12/05/2023 08:24:39 Đã trả kết quả
12 H63.29.39-230509-0001 1 VÀNG THỊ RUA Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:10:54 10/05/2023 10:10:54 Đã trả kết quả
13 H63.29.39-230510-0001 1 MÙA A XU Đăng ký khai sinh 10/05/2023 16:15:43 11/05/2023 16:15:43 Đã trả kết quả
14 H63.29.39-230509-0002 1 VÀNG A CHUA Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:39:39 10/05/2023 10:39:39 Đã trả kết quả
15 H63.29.39-230511-0003 1 GIÀNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 11:11:48 12/05/2023 11:11:48 Đã trả kết quả
16 H63.29.39-230508-0001 1 SÙNG A CHU Đăng ký khai sinh 08/05/2023 11:09:36 09/05/2023 11:09:36 Đã trả kết quả
17 H63.29.39-230515-0001 1 VÀNG THỊ TRƯ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:44:44 16/05/2023 14:44:44 Đã trả kết quả
18 H63.29.39-230515-0003 1 SỔNG A PÁO Đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:05:57 16/05/2023 15:05:57 Đã trả kết quả
19 H63.29.39-230515-0002 1 MÙA A GIÀNG Đăng ký kết hôn 15/05/2023 14:54:42 16/05/2023 14:54:42 Đã trả kết quả
20 H63.29.39-230511-0005 1 VÀNG A LÔNG Đăng ký kết hôn 11/05/2023 15:40:26 12/05/2023 15:40:26 Đã trả kết quả
21 H63.29.39-230518-0001 1 VÀNG A THÁI Đăng ký kết hôn 18/05/2023 09:06:31 19/05/2023 09:06:31 Đã trả kết quả
22 H63.29.39-230509-0003 1 MÙA A XU Đăng ký kết hôn 09/05/2023 15:06:00 10/05/2023 15:06:00 Đã trả kết quả
23 H63.29.39-230517-0001 1 CHÁNG THỊ DỸ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:40:21 18/05/2023 14:40:21 Đã trả kết quả
24 H63.29.39-230518-0002 1 GIÀNG THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 10:50:54 23/05/2023 10:50:54 Đã trả kết quả