DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� T��n �����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.35-230531-0021 1 NGUYỄN THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:25:57 01/06/2023 16:25:57 Đã trả kết quả
2 H63.28.35-230531-0006 1 PHẠM VĂN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:09:26 01/06/2023 15:09:26 Đã trả kết quả
3 H63.28.35-230531-0020 1 NGUYỄN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:01:40 01/06/2023 16:01:40 Đã trả kết quả
4 H63.28.35-230531-0023 1 TRẦN NGỌC SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:31:42 01/06/2023 16:31:42 Đã trả kết quả
5 H63.28.35-230531-0008 1 NÔNG VĂN LỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:13:43 01/06/2023 15:13:43 Đã trả kết quả
6 H63.28.35-230531-0007 1 LỤC THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:11:08 01/06/2023 15:11:08 Đã trả kết quả
7 H63.28.35-230531-0013 1 NÔNG VĂN MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:30:32 01/06/2023 15:30:32 Đã trả kết quả
8 H63.28.35-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ TỰ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 09:43:26 02/06/2023 09:43:26 Đã trả kết quả
9 H63.28.35-230531-0009 1 TRƯƠNG QUANG ĐỘN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:17:12 01/06/2023 15:17:12 Đã trả kết quả
10 H63.28.35-230531-0016 1 LÝ THỊ CHUYỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:39:08 01/06/2023 15:39:08 Đã trả kết quả
11 H63.28.35-230531-0015 1 TRẦN THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:37:11 01/06/2023 15:37:11 Đã trả kết quả
12 H63.28.35-230531-0004 1 TRẦN THỊ NHƯ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:05:12 01/06/2023 15:05:12 Đã trả kết quả
13 H63.28.35-230531-0014 1 NGUYỄN VĂN TUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:35:02 01/06/2023 15:35:02 Đã trả kết quả
14 H63.28.35-230531-0002 1 TRẦN TIẾN ĐẠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:06:01 02/06/2023 10:06:01 Đã trả kết quả
15 H63.28.35-230531-0010 1 TRẦN XUÂN HƯỞNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:20:47 01/06/2023 15:20:47 Đã trả kết quả
16 H63.28.35-230531-0022 1 NGUYỄN VĂN TUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:27:45 01/06/2023 16:27:45 Đã trả kết quả
17 H63.28.35-230531-0005 1 TRẦN QUỐC VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:07:30 01/06/2023 15:07:30 Đã trả kết quả
18 H63.28.35-230531-0018 1 ĐẶNG TUẤN THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:43:14 01/06/2023 15:43:14 Đã trả kết quả
19 H63.28.35-230531-0012 1 ĐỖ THÚY HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:29:11 01/06/2023 15:29:11 Đã trả kết quả
20 H63.28.35-230531-0019 1 TRIỆU THỊ HỒNG LẬP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:45:32 01/06/2023 15:45:32 Đã trả kết quả
21 H63.28.35-230531-0011 1 DOÃN THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:26:43 01/06/2023 15:26:43 Đã trả kết quả
22 H63.28.35-230531-0017 1 ĐẶNG THỊ NĂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:40:54 01/06/2023 15:40:54 Đã trả kết quả