DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� T��n �����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.35-230505-0001 1 TRƯƠNG VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:05:47 06/06/2023 10:05:47 Đã trả kết quả
2 H63.28.35-230425-0007 1 LƯU THỊ THƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/04/2023 09:44:17 26/04/2023 09:44:17 Đã trả kết quả
3 H63.28.35-230425-0008 1 NGUYỄN THỊ ĐÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/04/2023 10:16:44 26/04/2023 10:16:44 Đã trả kết quả
4 H63.28.35-230504-0002 1 LỤC VĂN NGUYÊN Đăng ký khai tử 04/05/2023 10:30:22 05/05/2023 10:30:22 Đã trả kết quả
5 H63.28.35-230505-0002 1 TRƯƠNG THỊ HỢI Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 10:28:29 12/05/2023 10:28:29 Đã trả kết quả
6 H63.28.35-230425-0004 1 NGUYỄN XUÂN LỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/04/2023 09:27:20 26/04/2023 09:27:20 Đã trả kết quả
7 H63.28.35-230425-0006 1 NGUYỄN THỊ ĐÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/04/2023 09:42:33 26/04/2023 09:42:33 Đã trả kết quả
8 H63.28.35-230425-0001 1 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/04/2023 09:09:55 26/04/2023 09:09:55 Đã trả kết quả
9 H63.28.35-230504-0004 1 NGUYỄN THỊ BỘI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:43:10 05/06/2023 15:43:10 Đã trả kết quả
10 H63.28.35-230504-0003 1 TRỊNH VĂN TỴ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 15:39:00 05/06/2023 15:39:00 Đã trả kết quả
11 H63.28.35-230504-0001 1 TRƯƠNG THỊ HỢI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:42:35 09/05/2023 09:42:35 Đã trả kết quả
12 H63.28.35-230517-0005 1 TRƯƠNG THỊ HỢI Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 17/05/2023 11:24:07 19/05/2023 11:24:07 Đã trả kết quả
13 H63.28.35-230511-0004 1 NGUYỄN TÀI KỶ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:08:05 12/06/2023 16:08:05 Đã trả kết quả
14 H63.28.35-230518-0002 1 ĐỖ VĂN MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 09:28:45 24/05/2023 09:28:45 Đã trả kết quả
15 H63.28.35-230519-0004 1 TRẦN TIẾN ĐẠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 15:00:41 23/05/2023 15:00:41 Đã trả kết quả
16 H63.28.35-230518-0003 1 BÙI THỊ KIM THỌ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 09:27:45 24/05/2023 09:27:45 Đã trả kết quả
17 H63.28.35-230519-0002 1 NGUYỄN TÀI KỶ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 11:14:36 22/05/2023 11:14:36 Đã trả kết quả
18 H63.28.35-230517-0003 1 ĐẶNG VĂN HỌC Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 17/05/2023 10:53:51 19/05/2023 10:53:51 Đã trả kết quả
19 H63.28.35-230512-0001 1 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 08:34:06 22/05/2023 08:34:06 Đã trả kết quả
20 H63.28.35-230517-0002 1 ĐẶNG VĂN HỌC Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 17/05/2023 10:43:09 19/05/2023 10:43:09 Đã trả kết quả
21 H63.28.35-230525-0003 1 HOÀNG NGỌC HẬU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:31:16 30/05/2023 16:31:16 Đã trả kết quả
22 H63.28.35-230531-0001 1 NGUYỄN THỊ TỰ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 09:43:26 02/06/2023 09:43:26 Đã trả kết quả
23 H63.28.35-230504-0006 1 ĐẶNG THỊ LAN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 14:56:54 09/05/2023 14:56:54 Đã trả kết quả
24 H63.28.35-230526-0009 1 NGUYỄN TÀI HẢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 15:12:28 30/05/2023 15:12:28 Đã trả kết quả
25 H63.28.35-230526-0008 1 CHU DUY SY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:12:22 29/05/2023 11:12:22 Đã trả kết quả
26 H63.28.35-230526-0005 1 LÊ THỊ KIỀU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 10:38:01 29/05/2023 10:38:01 Đã trả kết quả
27 H63.28.35-230511-0003 1 NGUYỄN THỊ ĐÁP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:00:54 12/06/2023 16:00:54 Đã trả kết quả
28 H63.28.35-230530-0003 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 17:00:36 01/06/2023 17:00:36 Đã trả kết quả
29 H63.28.35-230517-0004 1 TRƯƠNG THỊ HỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 11:13:10 19/05/2023 11:13:10 Đã trả kết quả
30 H63.28.35-230517-0006 1 NÔNG VĂN LỢI Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 17/05/2023 15:05:11 19/05/2023 15:05:11 Đã trả kết quả
31 H63.28.35-230517-0007 1 NGUYỄN VĂN TỚI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 15:19:30 19/05/2023 15:19:30 Đã trả kết quả
32 H63.28.35-230517-0001 1 NGUYỄN VĂN SƠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 08:33:21 22/05/2023 08:33:21 Đã trả kết quả
33 H63.28.35-230526-0006 1 NGÔ VĂN DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:52:12 30/05/2023 10:52:12 Đã trả kết quả
34 H63.28.35-230504-0005 1 TRƯƠNG VĂN SƠN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 14:59:55 09/05/2023 14:59:55 Đã trả kết quả
35 H63.28.35-230526-0001 1 ĐẶNG THỊ MÙI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 09:43:26 29/05/2023 09:43:26 Đã trả kết quả
36 H63.28.35-230517-0009 1 TRƯƠNG VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 15:54:09 16/06/2023 15:54:09 Đã trả kết quả
37 H63.28.35-230519-0001 1 BÀN THỊ HỒNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 10:23:44 24/05/2023 10:23:44 Đã trả kết quả
38 H63.28.35-230526-0003 1 VŨ VĂN PHÚC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:19:06 30/05/2023 10:19:06 Đã trả kết quả
39 H63.28.35-230531-0002 1 TRẦN TIẾN ĐẠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:06:01 02/06/2023 10:06:01 Đã trả kết quả
40 H63.28.35-230524-0001 1 HAN THI THUY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 11:07:51 30/05/2023 11:07:51 Đã trả kết quả
41 H63.28.35-230518-0001 1 ĐỖ THỊ THÚY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 09:29:46 24/05/2023 09:29:46 Đã trả kết quả
42 H63.28.35-230524-0002 1 LÊ THỊ TUYỂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 11:07:02 26/05/2023 11:07:02 Đã trả kết quả
43 H63.28.35-230526-0011 1 PHẠM VĂN QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 15:29:25 30/05/2023 15:29:25 Đã trả kết quả
44 H63.28.35-230525-0002 1 LÊ XUÂN TIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:35:36 29/05/2023 09:35:36 Đã trả kết quả
45 H63.28.35-230526-0004 1 HÁN THỊ THÚY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:28:40 30/05/2023 10:28:40 Đã trả kết quả
46 H63.28.35-230517-0008 1 TRƯƠNG VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 15:54:48 16/06/2023 15:54:48 Đã trả kết quả
47 H63.28.35-230525-0001 1 TRIỆU VĂN HAI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 09:09:27 29/05/2023 09:09:27 Đã trả kết quả
48 H63.28.35-230526-0002 1 NÔNG THỊ TÂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:58:41 30/05/2023 09:58:41 Đã trả kết quả
49 H63.28.35-230519-0003 1 LÝ VĂN TIẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 14:38:57 22/05/2023 14:38:57 Đã trả kết quả
50 H63.28.35-230526-0007 1 CHU DUY SY Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 26/05/2023 11:03:59 30/05/2023 11:03:59 Đã trả kết quả
51 H63.28.35-230530-0001 1 LƯƠNG NGỌC HÀ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 16:37:13 31/05/2023 16:37:13 Đã trả kết quả
52 H63.28.35-230530-0002 1 ĐỖ MINH CHUNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 30/05/2023 16:48:26 01/06/2023 16:48:26 Đã trả kết quả
53 H63.28.35-230526-0010 1 PHẠM VĂN QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 15:23:18 30/05/2023 15:23:18 Đã trả kết quả