DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND X�� T��n �����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.35-230511-0001 1 TRƯƠNG VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 09:36:29 13/06/2023 09:36:29 Đã trả lại dân
2 H63.28.35-230511-0002 1 TRƯƠNG VĂN CƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 09:35:47 13/06/2023 09:35:47 Đã trả lại dân