DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� T��n H���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.38-230524-0001 1 BÀN VĂN ĐỊNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:14:37 23/06/2023 09:14:37 Đã trả kết quả
2 H63.30.38-230524-0004 1 BÀN VĂN SẮN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:59:27 23/06/2023 09:59:27 Đã trả kết quả
3 H63.30.38-230531-0006 1 BÀN THỊ THEO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:06:44 01/06/2023 15:06:44 Đã trả kết quả
4 H63.30.38-230530-0007 1 NGUYỄN VĂN THIỆU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 17:04:43 31/05/2023 17:04:43 Đã trả kết quả
5 H63.30.38-230531-0001 1 TRẦN VĂN KỲ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:06:16 01/06/2023 08:06:16 Đã trả kết quả
6 H63.30.38-230525-0005 1 VI THÀNH THÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 14:12:28 26/06/2023 14:12:28 Đã trả kết quả
7 H63.30.38-230531-0002 1 LƯU THỊ BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:36:33 01/06/2023 08:36:33 Đã trả kết quả
8 H63.30.38-230524-0002 1 ĐẶNG PHÚC LIỀU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:15:09 23/06/2023 09:15:09 Đã trả kết quả
9 H63.30.38-230531-0003 1 LƯU THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:46:27 01/06/2023 08:46:27 Đã trả kết quả
10 H63.30.38-230530-0006 1 BÀN THỊ NGÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 16:22:32 01/06/2023 16:22:32 Đã trả kết quả
11 H63.30.38-230531-0005 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:36:32 01/06/2023 14:36:32 Đã trả kết quả
12 H63.30.38-230531-0004 1 NGUYỄN VĂN THIỆU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 09:07:46 01/06/2023 09:07:46 Đã trả kết quả
13 H63.30.38-230524-0003 1 NGUYỄN THỊ NÍCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:15:42 23/06/2023 09:15:42 Đã trả kết quả