DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND X�� T��n H���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.38.32.H63-221202-0003 1 BÀN VĂN ĐIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/12/2022 09:55:14 05/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.38.32.H63-221202-0001 1 BÀN VĂN ĐIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/12/2022 09:00:39 05/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.38.32.H63-221209-0001 1 BÀN VĂN HIẾU Đăng ký khai sinh 09/12/2022 10:18:59 12/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.38.32.H63-221209-0004 1 BÀN VĂN PHÚ Đăng ký khai sinh 09/12/2022 15:58:21 12/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.38.32.H63-221209-0005 1 BÀN VĂN PHÚ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/12/2022 16:04:21 12/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.38.32.H63-221207-0002 1 NGUYỄN VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/12/2022 10:52:23 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.38.32.H63-221206-0001 1 TRẦN QUANG DẦN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 06/12/2022 10:11:55 07/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.38.32.H63-221208-0001 1 NGUYỄN THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/12/2022 10:03:29 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.38.32.H63-221209-0002 1 BÀN VĂN HIẾU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/12/2022 10:19:44 12/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.38.32.H63-221207-0006 1 NGUYỄN VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/12/2022 14:56:05 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.38.32.H63-221207-0003 1 NGUYỄN VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/12/2022 11:04:02 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.38.32.H63-221207-0007 1 NGUYỄN VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/12/2022 15:07:09 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.38.32.H63-221207-0001 1 TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 07/12/2022 08:27:39 08/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.38.32.H63-221207-0004 1 NGUYỄN VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/12/2022 11:15:50 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.38.32.H63-221206-0002 1 TRẦN THỊ DƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 06/12/2022 10:51:37 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.38.32.H63-221207-0008 1 NGUYỄN VĂN BAO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/12/2022 15:19:02 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.38.32.H63-221207-0005 1 NGUYỄN VĂN VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 07/12/2022 14:43:32 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.38.32.H63-221202-0002 1 VŨ THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/12/2022 09:20:06 05/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.38.32.H63-221202-0004 1 NGUYỄN VĂN SẮC Đăng ký lại khai sinh 02/12/2022 10:57:56 09/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.38.32.H63-221213-0002 1 NGUYỄN VĂN ĐẠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/12/2022 15:56:45 14/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.38.32.H63-221214-0001 1 NGUYỄN VĂN HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 14/12/2022 09:54:10 15/12/2022 17:30:00 Đã trả kết quả
22 000.38.32.H63-230216-0005 1 PHẠM VĂN NĂM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/02/2023 11:11:07 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.38.32.H63-230220-0006 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/02/2023 15:08:03 21/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.38.32.H63-230215-0011 1 ĐẶNG VĂN THẮNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/02/2023 09:18:03 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.38.32.H63-230130-0002 1 LƯƠNG VĂN TUẤN Đăng ký khai sinh 30/01/2023 14:37:43 31/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.38.32.H63-230118-0001 1 HOÀNG QUỐC CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/01/2023 13:06:19 27/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.38.32.H63-230222-0008 1 CHU VĂN ÉN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/02/2023 13:45:45 24/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.38.32.H63-230112-0002 1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Đăng ký khai sinh 13/01/2023 09:22:54 16/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 000.38.32.H63-230222-0002 1 TRẦN THỊ HỒNG HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 09:35:11 23/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.38.32.H63-230222-0010 1 TRẦN BÁ THƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/02/2023 15:27:56 27/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 000.38.32.H63-230224-0003 1 NGUYỄN THỊ LƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/02/2023 09:37:51 27/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 000.38.32.H63-230217-0003 1 NGUYỄN VĂN KHẢI Đăng ký kết hôn 17/02/2023 15:27:54 20/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.38.32.H63-230208-0004 1 VI VĂN PHƯƠNG Đăng ký kết hôn 08/02/2023 15:38:27 09/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 000.38.32.H63-230222-0009 1 ĐẶNG TÒN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 14:52:28 23/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.38.32.H63-230224-0002 1 HÀ THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/02/2023 08:57:05 27/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 000.38.32.H63-230220-0001 1 LÝ THỊ DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/02/2023 08:46:06 21/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 000.38.32.H63-230215-0006 1 ĐẶNG VĂN THẮNG Đăng ký khai sinh 16/02/2023 09:12:05 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 000.38.32.H63-230214-0010 1 TRIỆU ĐÌNH THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 16:06:26 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 000.38.32.H63-230131-0001 1 ĐỖ KIM DUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/01/2023 10:32:57 01/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
40 000.38.32.H63-230201-0001 1 HOÀNG VĂN TUẤN Đăng ký khai sinh 01/02/2023 09:54:55 02/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
41 000.38.32.H63-230130-0004 1 ĐOÀN THỊ NGỌC LĨNH Đăng ký khai tử 30/01/2023 11:10:16 31/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 000.38.32.H63-230216-0008 1 VŨ VĂN SINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/02/2023 14:19:34 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
43 000.38.32.H63-230214-0004 1 HÀ VĂN THI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 08:50:10 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 000.38.32.H63-230220-0002 1 ĐẶNG VĂN BIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/02/2023 09:46:48 21/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 000.38.32.H63-230216-0003 1 PHẠM VĂN NĂM Đăng ký khai sinh 16/02/2023 11:06:51 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 000.38.32.H63-230220-0004 1 LONG THỊ HƯƠNG Đăng ký khai tử 20/02/2023 11:10:16 21/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
47 000.38.32.H63-230131-0003 1 NGUYỄN THỊ NÍCH Đăng ký kết hôn 31/01/2023 11:22:46 01/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
48 000.38.32.H63-230130-0001 1 TRẦN VĂN ĐOÀN Đăng ký kết hôn 30/01/2023 10:16:47 31/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
49 000.38.32.H63-230130-0005 1 ĐOÀN THỊ NGỌC LĨNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/01/2023 11:16:00 31/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
50 000.38.32.H63-230131-0002 1 ĐỖ VĂN LINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/01/2023 10:40:19 01/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
51 000.38.32.H63-230201-0002 1 HOÀNG VĂN TUẤN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 01/02/2023 09:56:04 02/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
52 000.38.32.H63-230222-0004 1 TRIỆU THỊ MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/02/2023 10:40:21 27/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
53 000.38.32.H63-230113-0003 1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 13/01/2023 11:08:22 16/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
54 000.38.32.H63-230130-0007 1 LƯƠNG VĂN TUẤN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/01/2023 14:38:30 31/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
55 000.38.32.H63-230222-0003 1 NGÔ THỊ NGÁT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 10:03:38 23/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
56 000.38.32.H63-230216-0009 1 NGUYỄN VĂN SẮC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 15:30:02 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
57 000.38.32.H63-230214-0003 1 PHẠM QUANG THẠNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 14/02/2023 08:31:18 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
58 000.38.32.H63-230222-0011 1 HOÀNG THỊ MƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 16:12:56 23/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
59 000.38.32.H63-230224-0001 1 VƯƠNG THỊ VIỆT NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/02/2023 08:16:34 27/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
60 000.38.32.H63-230216-0002 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 10:30:42 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
61 000.38.32.H63-230214-0008 1 TRIỆU ĐÌNH THỦY Đăng ký khai tử 14/02/2023 15:02:42 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
62 000.38.32.H63-230215-0004 1 ĐẶNG VĂN CHỤC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 13:54:12 16/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
63 000.38.32.H63-230214-0001 1 NGUYỄN THỊ DÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 07:46:32 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
64 000.38.32.H63-230113-0004 1 NGUYỄN THỊ ĐỚI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 13/01/2023 16:48:52 17/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
65 000.38.32.H63-230213-0001 1 PHẠM QUANG THẠNH Đăng ký lại khai sinh 13/02/2023 15:27:49 20/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
66 000.38.32.H63-230214-0011 1 TRẦN THỊ HIỀN Đăng ký kết hôn 14/02/2023 16:17:02 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
67 000.38.32.H63-230215-0003 1 LÝ THỊ CƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/02/2023 09:45:49 20/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
68 000.38.32.H63-230214-0005 1 VŨ THỊ NHUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 14/02/2023 09:26:39 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
69 000.38.32.H63-230215-0001 1 NGUYỄN THỊ DÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 08:13:11 16/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
70 000.38.32.H63-230215-0005 1 NGUYỄN THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/02/2023 14:40:40 16/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
71 000.38.32.H63-230214-0006 1 CAO THỊ TUẤT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 14/02/2023 09:30:18 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
72 000.38.32.H63-230222-0007 1 NGUYỄN THỊ THỦY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/02/2023 10:53:52 23/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
73 000.38.32.H63-230221-0004 1 HOÀNG THỊ GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/02/2023 14:55:04 22/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
74 000.38.32.H63-230113-0005 1 NGUYỄN THỊ ĐỚI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 13/01/2023 17:06:51 17/01/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
75 000.38.32.H63-230215-0002 1 TRẦN THỊ LINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/02/2023 09:33:46 20/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
76 000.38.32.H63-230221-0002 1 VI THỊ HIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/02/2023 09:22:17 22/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
77 000.38.32.H63-230217-0002 1 NGUYỄN THỊ VÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/02/2023 14:59:29 20/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
78 000.38.32.H63-230215-0013 1 BÀN VĂN CHÀY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/02/2023 09:31:11 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
79 000.38.32.H63-230214-0009 1 PHẠM THỊ HƯƠNG Đăng ký khai tử 14/02/2023 15:09:51 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
80 000.38.32.H63-230215-0012 1 BÀN VĂN CHÀY Đăng ký khai sinh 16/02/2023 09:23:18 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
81 000.38.32.H63-230214-0007 1 NGUYỄN THỊ TẠO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 10:05:43 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
82 000.38.32.H63-230216-0001 1 TRẦN ĐÌNH THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/02/2023 08:45:20 17/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
83 000.38.32.H63-230221-0003 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/02/2023 14:40:14 22/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
84 000.38.32.H63-230220-0005 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/02/2023 14:33:41 21/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
85 000.38.32.H63-230217-0001 1 NGUYỄN THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/02/2023 14:25:52 20/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
86 000.38.32.H63-230222-0001 1 NGUYỄN VĂN VĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/02/2023 08:40:48 23/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
87 000.38.32.H63-230221-0001 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/02/2023 08:35:45 22/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
88 000.38.32.H63-230220-0003 1 LÝ VĂN MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/02/2023 10:26:29 21/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
89 000.38.32.H63-230208-0006 1 TRẦN VĂN THUẬN Đăng ký kết hôn 08/02/2023 15:45:26 09/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
90 000.38.32.H63-230208-0005 1 LƯƠNG KIỀU TRINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/02/2023 15:31:21 13/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
91 H63.30.38-230328-0002 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/03/2023 16:19:58 29/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
92 000.38.32.H63-230302-0002 1 NGUYỄN VĂN ĐẠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 02/03/2023 14:13:31 06/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
93 H63.30.38-230313-0001 1 NGUYỄN VĂN ĐỆ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 13/03/2023 08:43:28 15/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
94 000.38.32.H63-230228-0003 1 VI THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/02/2023 14:59:01 01/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
95 000.38.32.H63-230302-0003 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/03/2023 14:47:41 03/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
96 H63.30.38-230313-0010 1 NGUYỄN VĂN THỨC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 13/03/2023 13:49:53 14/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
97 H63.30.38-230327-0002 1 HOÀNG VĂN DŨNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 27/03/2023 11:09:11 30/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
98 000.38.32.H63-230303-0003 1 TRẦN VĂN HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 03/03/2023 10:34:08 06/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
99 000.38.32.H63-230224-0005 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/02/2023 11:23:34 27/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
100 000.38.32.H63-230227-0003 1 TRẦN VĂN SÁNG Đăng ký kết hôn 27/02/2023 09:45:31 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
101 000.38.32.H63-230227-0004 1 ĐẶNG VĂN SEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 10:37:06 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
102 000.38.32.H63-230228-0001 1 HÀ THỊ HẶC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/02/2023 08:06:54 01/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
103 000.38.32.H63-230227-0006 1 ĐẶNG THỊ NỊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 14:23:55 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
104 000.38.32.H63-230301-0002 1 LƯƠNG THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/03/2023 09:35:29 02/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
105 H63.30.38-230306-0001 1 TRẦN THỊ XUÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 06/03/2023 15:50:06 09/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
106 000.38.32.H63-230302-0005 1 TRIỆU QUỐC TOẢN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 02/03/2023 15:08:36 06/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
107 000.38.32.H63-230302-0004 1 TRIỆU QUỐC TOẢN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 02/03/2023 15:02:36 06/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
108 H63.30.38-230308-0001 1 PHẠM THỊ QUỲNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/03/2023 08:30:29 13/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
109 H63.30.38-230309-0007 1 ĐẶNG VĂN SI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/03/2023 15:35:40 10/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
110 H63.30.38-230309-0008 1 NGUYỄN KHÁNH LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/03/2023 15:20:12 10/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
111 H63.30.38-230329-0001 1 VŨ HUY HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/03/2023 11:05:20 31/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
112 H63.30.38-230321-0001 1 VŨ VĂN TÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/03/2023 09:13:11 22/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
113 H63.30.38-230330-0005 1 TRẦN VĂN THUẬN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/03/2023 10:10:30 31/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
114 000.38.32.H63-230227-0001 1 TRƯƠNG THỊ QUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 08:46:36 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
115 H63.30.38-230330-0006 1 ĐẶNG VĂN GIỚI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/03/2023 16:35:36 03/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
116 H63.30.38-230327-0001 1 NGUYỄN VĂN CẢNH Đăng ký kết hôn 27/03/2023 09:10:15 28/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
117 H63.30.38-230331-0001 1 LƯƠNG VĂN MINH Đăng ký khai tử 31/03/2023 09:25:30 03/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
118 H63.30.38-230322-0002 1 TRẦN VĂN HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/03/2023 15:06:32 23/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
119 H63.30.38-230316-0002 1 VŨ VĂN SINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/03/2023 15:48:58 20/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
120 000.38.32.H63-230302-0001 1 HÀ THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 02/03/2023 09:50:52 03/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
121 H63.30.38-230330-0001 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/03/2023 09:09:37 03/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
122 H63.30.38-230309-0004 1 TRẦN VĂN HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/03/2023 14:40:56 10/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
123 000.38.32.H63-230224-0004 1 VI VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/02/2023 11:06:30 27/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
124 000.38.32.H63-230227-0007 1 HOÀNG THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 15:03:37 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
125 H63.30.38-230320-0003 1 HÀ THỊ MÙI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/03/2023 09:36:26 21/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
126 H63.30.38-230309-0005 1 ĐỖ KHẮC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/03/2023 14:33:22 10/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
127 H63.30.38-230323-0001 1 PHẠM THỊ TUYẾT CẦM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/03/2023 11:08:08 27/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
128 H63.30.38-230313-0002 1 NGUYỄN THỊ YẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 13/03/2023 14:10:10 16/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
129 000.38.32.H63-230227-0002 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 09:21:14 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
130 H63.30.38-230313-0013 1 NGUYỄN VĂN KHẢI Đăng ký khai sinh 13/03/2023 16:12:11 14/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
131 H63.30.38-230307-0003 1 TRẦN THỊ GÁI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 07/03/2023 10:01:36 08/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
132 H63.30.38-230309-0006 1 ĐẶNG VĂN SI Đăng ký khai sinh 09/03/2023 15:27:58 10/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
133 H63.30.38-230313-0015 1 NGUYỄN VĂN KHẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 13/03/2023 16:44:16 14/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
134 000.38.32.H63-230301-0001 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 01/03/2023 08:47:56 02/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
135 000.38.32.H63-230227-0005 1 TRƯƠNG VĂN BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 11:00:38 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
136 H63.30.38-230313-0012 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/03/2023 15:52:20 14/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
137 000.38.32.H63-230303-0002 1 HOÀNG THỊ ANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 03/03/2023 09:36:32 06/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
138 000.38.32.H63-230228-0002 1 ĐỖ THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/02/2023 08:59:06 01/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
139 H63.30.38-230317-0001 1 ĐINH THỊ HUỆ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/03/2023 08:22:22 21/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
140 H63.30.38-230309-0001 1 TRẦN VĂN HẢI Đăng ký khai sinh 09/03/2023 14:36:37 10/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
141 000.38.32.H63-230227-0008 1 PHƯƠNG THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/02/2023 16:16:52 28/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
142 H63.30.38-230314-0001 1 NÔNG THỊ THƠM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 14/03/2023 14:17:03 17/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
143 H63.30.38-230316-0001 1 NGUYỄN VĂN NGÔN Đăng ký lại khai sinh 16/03/2023 14:37:32 23/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
144 H63.30.38-230320-0004 1 NGUYỄN THỊ HÀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 21/03/2023 08:45:53 24/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
145 H63.30.38-230320-0002 1 NGUYỄN THỊ NGA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 20/03/2023 09:23:58 21/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
146 H63.30.38-230329-0002 1 TRẦN VĂN THUẬN Đăng ký khai sinh 30/03/2023 10:02:43 31/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
147 H63.30.38-230328-0001 1 HÀ VĂN KIÊN Đăng ký kết hôn 28/03/2023 09:21:33 29/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
148 H63.30.38-230320-0001 1 ĐẶNG THỊ CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 20/03/2023 08:30:57 21/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
149 H63.30.38-230313-0011 1 NGUYỄN TIẾN DŨNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 13/03/2023 15:41:31 14/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
150 H63.30.38-230505-0004 1 TRẦN THỊ TRANG Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05/05/2023 12:46:37 15/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
151 H63.30.38-230505-0005 1 HOÀNG THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 13:57:55 08/05/2023 13:57:55 Đã trả kết quả
152 H63.30.38-230417-0001 1 TRẦN VĂN HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/04/2023 08:52:30 18/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
153 H63.30.38-230425-0002 1 TRẦN VĂN SƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/04/2023 16:27:25 27/04/2023 16:27:25 Đã trả kết quả
154 H63.30.38-230331-0005 1 LƯƠNG VĂN MINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/03/2023 09:39:54 03/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
155 H63.30.38-230428-0006 1 HOÀNG VĂN CHÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 28/04/2023 16:00:37 05/05/2023 16:00:37 Đã trả kết quả
156 H63.30.38-230428-0008 1 HOÀNG VĂN CHÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 28/04/2023 16:58:54 05/05/2023 16:58:54 Đã trả kết quả
157 H63.30.38-230505-0003 1 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:39:20 08/05/2023 10:39:20 Đã trả kết quả
158 H63.30.38-230418-0004 1 NGUYỄN THỊ ÁNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/04/2023 16:58:09 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
159 H63.30.38-230414-0001 1 TRẦN VĂN HẢI Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 14/04/2023 10:24:54 18/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
160 H63.30.38-230406-0001 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 06/04/2023 07:49:38 07/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
161 H63.30.38-230405-0002 1 ĐẶNG TÒN NHẤT Đăng ký khai sinh 05/04/2023 09:52:11 06/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
162 H63.30.38-230428-0005 1 ĐẶNG THỊ VÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28/04/2023 17:35:23 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
163 H63.30.38-230428-0004 1 HOÀNG THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/04/2023 14:08:52 04/05/2023 14:08:52 Đã trả kết quả
164 H63.30.38-230505-0007 1 LƯƠNG THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:50:35 08/05/2023 15:50:35 Đã trả kết quả
165 H63.30.38-230412-0005 1 NGUYỄN ĐỨC KHẢI Đăng ký kết hôn 12/04/2023 14:19:47 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
166 H63.30.38-230411-0001 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/04/2023 07:44:06 12/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
167 H63.30.38-230419-0001 1 NGUYỄN THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/04/2023 08:21:23 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
168 H63.30.38-230419-0003 1 LƯƠNG VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/04/2023 15:51:15 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
169 H63.30.38-230428-0001 1 PHẠM VĂN MẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 28/04/2023 10:04:26 05/05/2023 10:04:26 Đã trả kết quả
170 H63.30.38-230505-0002 1 PHẠM THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:07:32 08/05/2023 10:07:32 Đã trả kết quả
171 H63.30.38-230420-0001 1 PHẠM VĂN MẠNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 20/04/2023 08:56:52 25/04/2023 08:56:52 Đã trả kết quả
172 H63.30.38-230427-0003 1 PHẠM THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 27/04/2023 09:54:23 28/04/2023 09:54:23 Đã trả kết quả
173 H63.30.38-230508-0001 1 PHẠM THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:07:21 09/05/2023 09:07:21 Đã trả kết quả
174 H63.30.38-230505-0001 1 NGUYỄN THỊ MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:18:19 08/05/2023 09:18:19 Đã trả kết quả
175 H63.30.38-230414-0003 1 NGUYỄN VĂN CẢNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 14/04/2023 14:56:35 18/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
176 H63.30.38-230412-0006 1 NGUYỄN THỊ LUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/04/2023 14:53:37 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
177 H63.30.38-230413-0002 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Đăng ký khai sinh 13/04/2023 08:14:49 14/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
178 H63.30.38-230426-0004 1 HOÀNG QUỐC CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/04/2023 15:14:21 27/04/2023 15:14:21 Đã trả kết quả
179 H63.30.38-230412-0002 1 TRẦN QUANG QUÂN Đăng ký khai sinh 12/04/2023 10:49:18 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
180 H63.30.38-230418-0002 1 TRẦN DUY MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/04/2023 09:03:40 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
181 H63.30.38-230427-0001 1 NGUYỄN VĂN CHUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 27/04/2023 09:13:56 28/04/2023 09:13:56 Đã trả kết quả
182 H63.30.38-230421-0002 1 NGUYỄN VĂN TỚI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/04/2023 08:31:52 24/04/2023 08:31:52 Đã trả kết quả
183 H63.30.38-230426-0001 1 NGUYỄN VĂN CHUNG Đăng ký khai sinh 26/04/2023 08:26:08 27/04/2023 08:26:08 Đã trả kết quả
184 H63.30.38-230427-0002 1 ĐẶNG VĂN LINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 27/04/2023 09:33:41 28/04/2023 09:33:41 Đã trả kết quả
185 H63.30.38-230504-0001 1 TRẦN TRỌNG QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:00:46 05/05/2023 14:00:46 Đã trả kết quả
186 H63.30.38-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:19:28 05/05/2023 14:19:28 Đã trả kết quả
187 H63.30.38-230428-0007 1 HOÀNG VĂN CHÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 28/04/2023 16:40:44 05/05/2023 16:40:44 Đã trả kết quả
188 H63.30.38-230410-0003 1 NGUYỄN VĂN THI Đăng ký kết hôn 10/04/2023 11:16:59 11/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
189 H63.30.38-230426-0002 1 LÊ XUÂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/04/2023 09:39:51 27/04/2023 09:39:51 Đã trả kết quả
190 H63.30.38-230426-0003 1 ĐẶNG VĂN LINH Đăng ký khai sinh 26/04/2023 10:26:27 27/04/2023 10:26:27 Đã trả kết quả
191 H63.30.38-230504-0003 1 NGUYỄN THỊ THU Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 16:03:55 11/05/2023 16:03:55 Đã trả kết quả
192 H63.30.38-230421-0001 1 TRIỆU TIẾN THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/04/2023 08:09:43 24/04/2023 08:09:43 Đã trả kết quả
193 H63.30.38-230414-0002 1 TRIỆU THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/04/2023 14:40:33 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
194 H63.30.38-230405-0001 1 ĐẶNG THỊ HẰNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/04/2023 09:46:04 10/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
195 H63.30.38-230425-0001 1 TRẦN VĂN SƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/04/2023 16:18:21 27/04/2023 16:18:21 Đã trả kết quả
196 H63.30.38-230418-0001 1 TRẦN DUY MẠNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/04/2023 08:48:23 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
197 H63.30.38-230410-0001 1 PHẠM THỊ NGÁT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/04/2023 08:23:56 11/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
198 H63.30.38-230413-0001 1 LÊ QUANG HÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 13/04/2023 07:58:45 14/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
199 H63.30.38-230412-0007 1 TRẦN QUANG QUÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/04/2023 15:29:58 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
200 H63.30.38-230410-0004 1 NGUYỄN NGỌC ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/04/2023 15:44:37 11/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
201 H63.30.38-230412-0001 1 NGUYỄN VĂN THI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/04/2023 08:24:48 13/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
202 H63.30.38-230411-0003 1 ĐẶNG TÒN NHẤT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/04/2023 07:59:50 12/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
203 H63.30.38-230410-0002 1 TRIỆU TIẾN THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/04/2023 09:27:19 11/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
204 H63.30.38-230412-0003 1 NGUYỄN VĂN KHƠI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/04/2023 11:05:57 17/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
205 H63.30.38-230413-0003 1 NGUYỄN VĂN ĐẠT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 13/04/2023 10:10:05 14/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
206 H63.30.38-230404-0001 1 NGUYỄN NGỌC ANH Đăng ký khai sinh 19/04/2023 10:04:17 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
207 H63.30.38-230419-0002 1 NGUYỄN XUÂN LIÊM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/04/2023 15:25:00 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
208 H63.30.38-230421-0003 1 NGUYỄN VĂN TỚI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 21/04/2023 08:48:42 24/04/2023 08:48:42 Đã trả kết quả
209 H63.30.38-230418-0003 1 TRẦN THỊ NGHĨA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/04/2023 09:22:36 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
210 H63.30.38-230519-0001 1 NGUYỄN VĂN PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:43:19 22/05/2023 08:43:19 Đã trả kết quả
211 H63.30.38-230518-0003 1 HÀ TRUNG KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:07:14 19/05/2023 10:07:14 Đã trả kết quả
212 H63.30.38-230522-0006 1 BÀN THỊ MỦI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:04:36 23/05/2023 10:04:36 Đã trả kết quả
213 H63.30.38-230505-0006 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:33:34 08/05/2023 15:33:34 Đã trả kết quả
214 H63.30.38-230515-0003 1 NGUYỄN THỊ THUẬN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:42:50 18/05/2023 15:42:50 Đã trả kết quả
215 H63.30.38-230522-0003 1 TRẦN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:50:41 23/05/2023 08:50:41 Đã trả kết quả
216 H63.30.38-230519-0004 1 ĐẶNG PHÚC LIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:32:49 22/05/2023 14:32:49 Đã trả kết quả
217 H63.30.38-230518-0007 1 VI VĂN NGUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:50:21 19/05/2023 15:50:21 Đã trả kết quả
218 H63.30.38-230518-0005 1 NGUYỄN THỊ HIỆP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:31:33 19/05/2023 10:31:33 Đã trả kết quả
219 H63.30.38-230522-0014 1 NGUYỄN THỊ BẨY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:05:50 23/05/2023 16:05:50 Đã trả kết quả
220 H63.30.38-230517-0003 1 HOÀNG THỊ HỒNG GẤM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:21:42 22/05/2023 08:21:42 Đã trả kết quả
221 H63.30.38-230522-0004 1 ĐẶNG VĂN LẬP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:58:45 23/05/2023 08:58:45 Đã trả kết quả
222 H63.30.38-230519-0003 1 NGUYỄN THỊ HUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:54:11 22/05/2023 10:54:11 Đã trả kết quả
223 H63.30.38-230522-0009 1 TRẦN VĂN GIANG Đăng ký khai tử 22/05/2023 14:40:43 23/05/2023 14:40:43 Đã trả kết quả
224 H63.30.38-230519-0005 1 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:06:25 22/05/2023 16:06:25 Đã trả kết quả
225 H63.30.38-230519-0002 1 NGUYỄN KHÁNH LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:18:49 22/05/2023 10:18:49 Đã trả kết quả
226 H63.30.38-230523-0003 1 ĐINH THỊ LÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:54:01 24/05/2023 15:54:01 Đã trả kết quả
227 H63.30.38-230518-0001 1 NGUYỄN DUY THUẦN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:31:13 19/05/2023 09:31:13 Đã trả kết quả
228 H63.30.38-230529-0008 1 BÀN VĂN ĐÔI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:11:15 30/05/2023 15:11:15 Đã trả kết quả
229 H63.30.38-230522-0008 1 TRƯƠNG VĂN THÀNH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:57:17 24/05/2023 09:57:17 Đã trả kết quả
230 H63.30.38-230512-0005 1 NGUYỄN THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:50:53 15/05/2023 13:50:53 Đã trả kết quả
231 H63.30.38-230515-0002 1 HOÀNG VĂN CHIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:51:10 16/05/2023 10:51:10 Đã trả kết quả
232 H63.30.38-230522-0010 1 TRẦN VĂN GIANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 14:45:30 23/05/2023 14:45:30 Đã trả kết quả
233 H63.30.38-230529-0007 1 VŨ THỊ HỜI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:51:18 30/05/2023 13:51:18 Đã trả kết quả
234 H63.30.38-230529-0003 1 VŨ THỊ HỢP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:26:18 30/05/2023 09:26:18 Đã trả kết quả
235 H63.30.38-230529-0004 1 VI THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:31:45 30/05/2023 09:31:45 Đã trả kết quả
236 H63.30.38-230529-0001 1 NGUYỄN TIẾN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:32:14 30/05/2023 07:32:14 Đã trả kết quả
237 H63.30.38-230517-0005 1 NGUYỄN THỊ NHƯ LUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:44:46 18/05/2023 14:44:46 Đã trả kết quả
238 H63.30.38-230530-0002 1 HOÀNG VĂN QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:27:09 31/05/2023 08:27:09 Đã trả kết quả
239 H63.30.38-230529-0009 1 HOÀNG KIM ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:19:05 30/05/2023 15:19:05 Đã trả kết quả
240 H63.30.38-230530-0001 1 NGUYỄN VĂN BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:54:29 31/05/2023 07:54:29 Đã trả kết quả
241 H63.30.38-230508-0003 1 NGUYỄN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:55:52 09/05/2023 10:55:52 Đã trả kết quả
242 H63.30.38-230508-0002 1 TRỊNH VĂN TIỆP Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:37:11 09/05/2023 10:37:11 Đã trả kết quả
243 H63.30.38-230523-0002 1 BÀN VĂN ĐỊNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:27:21 25/05/2023 10:27:21 Đã trả kết quả
244 H63.30.38-230505-0008 1 PHÙNG THỊ CẢI Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:58:08 08/05/2023 15:58:08 Đã trả kết quả
245 H63.30.38-230512-0004 1 LƯƠNG NGỌC HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:32:21 15/05/2023 10:32:21 Đã trả kết quả
246 H63.30.38-230522-0013 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:56:51 24/05/2023 15:56:51 Đã trả kết quả
247 H63.30.38-230508-0004 1 TRỊNH VĂN TIỆP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 15:49:27 09/05/2023 15:49:27 Đã trả kết quả
248 000.38.32.H63-230214-0002 1 TRẦN THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 14/02/2023 08:14:06 15/02/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
249 H63.30.38-230522-0012 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:51:33 24/05/2023 15:51:33 Đã trả kết quả
250 H63.30.38-230512-0001 1 TRẦN THỊ LOAN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 08:36:42 17/05/2023 08:36:42 Đã trả kết quả
251 H63.30.38-230526-0002 1 TRƯƠNG VĂN THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:11:15 29/05/2023 14:11:15 Đã trả kết quả
252 H63.30.38-230529-0005 1 ĐINH QUANG TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:40:52 30/05/2023 09:40:52 Đã trả kết quả
253 H63.30.38-230525-0006 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:31:00 26/05/2023 14:31:00 Đã trả kết quả
254 H63.30.38-230512-0006 1 NGUYỄN THẾ DÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:57:56 15/05/2023 13:57:56 Đã trả kết quả
255 H63.30.38-230524-0005 1 TRỊNH TIẾN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:16:50 25/05/2023 10:16:50 Đã trả kết quả
256 H63.30.38-230511-0002 1 TRẦN VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:53:16 12/05/2023 09:53:16 Đã trả kết quả
257 H63.30.38-230517-0006 1 TRẦN NGỌC GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:24:06 18/05/2023 16:24:06 Đã trả kết quả
258 H63.30.38-230515-0001 1 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:04:26 16/05/2023 10:04:26 Đã trả kết quả
259 H63.30.38-230517-0004 1 BÀN VĂN SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:07:17 18/05/2023 14:07:17 Đã trả kết quả
260 H63.30.38-230512-0002 1 NGUYỄN XUÂN HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:14:31 15/05/2023 09:14:31 Đã trả kết quả
261 H63.30.38-230410-0005 1 NGUYỄN VĂN THI Đăng ký khai sinh 10/04/2023 17:29:00 11/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
262 H63.30.38-230516-0002 1 NGUYỄN VĂN PHÚ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 10:10:59 17/05/2023 10:10:59 Đã trả kết quả
263 H63.30.38-230517-0002 1 VI VĂN MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:29:46 18/05/2023 08:29:46 Đã trả kết quả
264 H63.30.38-230518-0004 1 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:12:01 19/05/2023 10:12:01 Đã trả kết quả
265 H63.30.38-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ HẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:48:25 18/05/2023 07:48:25 Đã trả kết quả
266 H63.30.38-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:39:27 19/05/2023 09:39:27 Đã trả kết quả
267 H63.30.38-230510-0002 1 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 10/05/2023 11:20:27 12/05/2023 11:20:27 Đã trả kết quả
268 H63.30.38-230523-0001 1 NGUYỄN VĂN NGHIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:39:04 24/05/2023 08:39:04 Đã trả kết quả
269 H63.30.38-230510-0001 1 HOÀNG TRUNG THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:50:18 11/05/2023 09:50:18 Đã trả kết quả
270 H63.30.38-230522-0001 1 ĐINH THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 07:51:01 23/05/2023 07:51:01 Đã trả kết quả
271 H63.30.38-230529-0006 1 VŨ THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:17:19 30/05/2023 10:17:19 Đã trả kết quả
272 H63.30.38-230522-0005 1 TRẦN VĂN PHI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 09:46:00 23/05/2023 09:46:00 Đã trả kết quả
273 H63.30.38-230518-0006 1 HÀ VĂN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 11:23:28 19/05/2023 11:23:28 Đã trả kết quả
274 H63.30.38-230525-0001 1 LÒ THỊ LĂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:55:52 26/05/2023 08:55:52 Đã trả kết quả
275 H63.30.38-230509-0001 1 PHẠM THỊ TUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:44:56 11/05/2023 09:44:56 Đã trả kết quả
276 H63.30.38-230522-0011 1 ĐẶNG THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:21:15 23/05/2023 15:21:15 Đã trả kết quả
277 H63.30.38-230511-0001 1 TRẦN VĂN NHẬT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 09:40:23 12/05/2023 09:40:23 Đã trả kết quả
278 H63.30.38-230525-0007 1 ĐẶNG THỊ LAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 14:50:58 26/05/2023 14:50:58 Đã trả kết quả
279 H63.30.38-230523-0004 1 TRẦN ĐÌNH VĂN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 16:17:35 24/05/2023 16:17:35 Đã trả kết quả
280 H63.30.38-230519-0007 1 TRẦN THỊ LƯU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:53:45 22/05/2023 16:53:45 Đã trả kết quả
281 H63.30.38-230525-0008 1 TRẦN THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:14:05 26/05/2023 15:14:05 Đã trả kết quả
282 H63.30.38-230509-0002 1 HÀ VĂN QUANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:39:38 10/05/2023 10:39:38 Đã trả kết quả
283 H63.30.38-230522-0007 1 TRẦN VĂN GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:29:48 23/05/2023 10:29:48 Đã trả kết quả
284 H63.30.38-230526-0001 1 PHẠM THỊ THO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:48:57 29/05/2023 10:48:57 Đã trả kết quả
285 H63.30.38-230519-0006 1 ĐẶNG VĂN ĐINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:18:32 22/05/2023 16:18:32 Đã trả kết quả
286 H63.30.38-230529-0002 1 HÀ THỊ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:18:03 30/05/2023 09:18:03 Đã trả kết quả
287 H63.30.38-230525-0004 1 ĐẶNG THỊ LAN Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:04:03 26/05/2023 10:04:03 Đã trả kết quả
288 H63.30.38-230508-0005 1 NGUYỄN THỊ CHUYỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 17:12:37 11/05/2023 17:12:37 Đã trả kết quả
289 H63.30.38-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ THOA Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:32:23 15/05/2023 09:32:23 Đã trả kết quả
290 H63.30.38-230525-0002 1 TRƯƠNG VĂN THÀNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 10:29:38 26/05/2023 10:29:38 Đã trả kết quả
291 H63.30.38-230522-0002 1 HOÀNG THỊ HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:15:29 23/05/2023 08:15:29 Đã trả kết quả
292 H63.30.38-230525-0003 1 TRẦN ĐÌNH VĂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 10:27:05 26/05/2023 10:27:05 Đã trả kết quả