DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� T��n H���p
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.30.38-230505-0004 1 TRẦN THỊ TRANG Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 05/05/2023 12:46:37 15/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.30.38-230505-0005 1 HOÀNG THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 13:57:55 08/05/2023 13:57:55 Đã trả kết quả
3 H63.30.38-230505-0003 1 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:39:20 08/05/2023 10:39:20 Đã trả kết quả
4 H63.30.38-230505-0007 1 LƯƠNG THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:50:35 08/05/2023 15:50:35 Đã trả kết quả
5 H63.30.38-230505-0002 1 PHẠM THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:07:32 08/05/2023 10:07:32 Đã trả kết quả
6 H63.30.38-230508-0001 1 PHẠM THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:07:21 09/05/2023 09:07:21 Đã trả kết quả
7 H63.30.38-230505-0001 1 NGUYỄN THỊ MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:18:19 08/05/2023 09:18:19 Đã trả kết quả
8 H63.30.38-230504-0001 1 TRẦN TRỌNG QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:00:46 05/05/2023 14:00:46 Đã trả kết quả
9 H63.30.38-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:19:28 05/05/2023 14:19:28 Đã trả kết quả
10 H63.30.38-230504-0003 1 NGUYỄN THỊ THU Đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 16:03:55 11/05/2023 16:03:55 Đã trả kết quả
11 H63.30.38-230519-0001 1 NGUYỄN VĂN PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:43:19 22/05/2023 08:43:19 Đã trả kết quả
12 H63.30.38-230518-0003 1 HÀ TRUNG KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:07:14 19/05/2023 10:07:14 Đã trả kết quả
13 H63.30.38-230522-0006 1 BÀN THỊ MỦI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:04:36 23/05/2023 10:04:36 Đã trả kết quả
14 H63.30.38-230505-0006 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:33:34 08/05/2023 15:33:34 Đã trả kết quả
15 H63.30.38-230515-0003 1 NGUYỄN THỊ THUẬN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:42:50 18/05/2023 15:42:50 Đã trả kết quả
16 H63.30.38-230522-0003 1 TRẦN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:50:41 23/05/2023 08:50:41 Đã trả kết quả
17 H63.30.38-230519-0004 1 ĐẶNG PHÚC LIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:32:49 22/05/2023 14:32:49 Đã trả kết quả
18 H63.30.38-230518-0007 1 VI VĂN NGUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:50:21 19/05/2023 15:50:21 Đã trả kết quả
19 H63.30.38-230518-0005 1 NGUYỄN THỊ HIỆP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:31:33 19/05/2023 10:31:33 Đã trả kết quả
20 H63.30.38-230522-0014 1 NGUYỄN THỊ BẨY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:05:50 23/05/2023 16:05:50 Đã trả kết quả
21 H63.30.38-230517-0003 1 HOÀNG THỊ HỒNG GẤM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:21:42 22/05/2023 08:21:42 Đã trả kết quả
22 H63.30.38-230522-0004 1 ĐẶNG VĂN LẬP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:58:45 23/05/2023 08:58:45 Đã trả kết quả
23 H63.30.38-230519-0003 1 NGUYỄN THỊ HUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:54:11 22/05/2023 10:54:11 Đã trả kết quả
24 H63.30.38-230522-0009 1 TRẦN VĂN GIANG Đăng ký khai tử 22/05/2023 14:40:43 23/05/2023 14:40:43 Đã trả kết quả
25 H63.30.38-230519-0005 1 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:06:25 22/05/2023 16:06:25 Đã trả kết quả
26 H63.30.38-230519-0002 1 NGUYỄN KHÁNH LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:18:49 22/05/2023 10:18:49 Đã trả kết quả
27 H63.30.38-230523-0003 1 ĐINH THỊ LÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:54:01 24/05/2023 15:54:01 Đã trả kết quả
28 H63.30.38-230524-0001 1 BÀN VĂN ĐỊNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:14:37 23/06/2023 09:14:37 Đã trả kết quả
29 H63.30.38-230524-0004 1 BÀN VĂN SẮN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:59:27 23/06/2023 09:59:27 Đã trả kết quả
30 H63.30.38-230518-0001 1 NGUYỄN DUY THUẦN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:31:13 19/05/2023 09:31:13 Đã trả kết quả
31 H63.30.38-230529-0008 1 BÀN VĂN ĐÔI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:11:15 30/05/2023 15:11:15 Đã trả kết quả
32 H63.30.38-230531-0006 1 BÀN THỊ THEO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:06:44 01/06/2023 15:06:44 Đã trả kết quả
33 H63.30.38-230522-0008 1 TRƯƠNG VĂN THÀNH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:57:17 24/05/2023 09:57:17 Đã trả kết quả
34 H63.30.38-230512-0005 1 NGUYỄN THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:50:53 15/05/2023 13:50:53 Đã trả kết quả
35 H63.30.38-230515-0002 1 HOÀNG VĂN CHIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:51:10 16/05/2023 10:51:10 Đã trả kết quả
36 H63.30.38-230522-0010 1 TRẦN VĂN GIANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 14:45:30 23/05/2023 14:45:30 Đã trả kết quả
37 H63.30.38-230529-0007 1 VŨ THỊ HỜI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:51:18 30/05/2023 13:51:18 Đã trả kết quả
38 H63.30.38-230529-0003 1 VŨ THỊ HỢP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:26:18 30/05/2023 09:26:18 Đã trả kết quả
39 H63.30.38-230529-0004 1 VI THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:31:45 30/05/2023 09:31:45 Đã trả kết quả
40 H63.30.38-230529-0001 1 NGUYỄN TIẾN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:32:14 30/05/2023 07:32:14 Đã trả kết quả
41 H63.30.38-230517-0005 1 NGUYỄN THỊ NHƯ LUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:44:46 18/05/2023 14:44:46 Đã trả kết quả
42 H63.30.38-230530-0007 1 NGUYỄN VĂN THIỆU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 17:04:43 31/05/2023 17:04:43 Đã trả kết quả
43 H63.30.38-230530-0003 1 CHU VĂN CHÍP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:46:19 31/05/2023 10:46:19 Đã trả kết quả
44 H63.30.38-230530-0002 1 HOÀNG VĂN QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:27:09 31/05/2023 08:27:09 Đã trả kết quả
45 H63.30.38-230529-0009 1 HOÀNG KIM ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:19:05 30/05/2023 15:19:05 Đã trả kết quả
46 H63.30.38-230530-0005 1 NGUYỄN THỊ VIỄN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:30:16 31/05/2023 15:30:16 Đã trả kết quả
47 H63.30.38-230530-0004 1 NGUYỄN THỊ HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:56:29 31/05/2023 14:56:29 Đã trả kết quả
48 H63.30.38-230531-0001 1 TRẦN VĂN KỲ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:06:16 01/06/2023 08:06:16 Đã trả kết quả
49 H63.30.38-230530-0001 1 NGUYỄN VĂN BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 07:54:29 31/05/2023 07:54:29 Đã trả kết quả
50 H63.30.38-230508-0003 1 NGUYỄN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:55:52 09/05/2023 10:55:52 Đã trả kết quả
51 H63.30.38-230508-0002 1 TRỊNH VĂN TIỆP Đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:37:11 09/05/2023 10:37:11 Đã trả kết quả
52 H63.30.38-230523-0002 1 BÀN VĂN ĐỊNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:27:21 25/05/2023 10:27:21 Đã trả kết quả
53 H63.30.38-230505-0008 1 PHÙNG THỊ CẢI Đăng ký kết hôn 05/05/2023 15:58:08 08/05/2023 15:58:08 Đã trả kết quả
54 H63.30.38-230512-0004 1 LƯƠNG NGỌC HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:32:21 15/05/2023 10:32:21 Đã trả kết quả
55 H63.30.38-230522-0013 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:56:51 24/05/2023 15:56:51 Đã trả kết quả
56 H63.30.38-230525-0005 1 VI THÀNH THÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 14:12:28 26/06/2023 14:12:28 Đã trả kết quả
57 H63.30.38-230508-0004 1 TRỊNH VĂN TIỆP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 15:49:27 09/05/2023 15:49:27 Đã trả kết quả
58 H63.30.38-230522-0012 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:51:33 24/05/2023 15:51:33 Đã trả kết quả
59 H63.30.38-230512-0001 1 TRẦN THỊ LOAN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 08:36:42 17/05/2023 08:36:42 Đã trả kết quả
60 H63.30.38-230526-0002 1 TRƯƠNG VĂN THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:11:15 29/05/2023 14:11:15 Đã trả kết quả
61 H63.30.38-230529-0005 1 ĐINH QUANG TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:40:52 30/05/2023 09:40:52 Đã trả kết quả
62 H63.30.38-230525-0006 1 TRẦN QUỐC HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:31:00 26/05/2023 14:31:00 Đã trả kết quả
63 H63.30.38-230512-0006 1 NGUYỄN THẾ DÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 13:57:56 15/05/2023 13:57:56 Đã trả kết quả
64 H63.30.38-230524-0005 1 TRỊNH TIẾN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:16:50 25/05/2023 10:16:50 Đã trả kết quả
65 H63.30.38-230511-0002 1 TRẦN VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:53:16 12/05/2023 09:53:16 Đã trả kết quả
66 H63.30.38-230517-0006 1 TRẦN NGỌC GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:24:06 18/05/2023 16:24:06 Đã trả kết quả
67 H63.30.38-230515-0001 1 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:04:26 16/05/2023 10:04:26 Đã trả kết quả
68 H63.30.38-230517-0004 1 BÀN VĂN SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:07:17 18/05/2023 14:07:17 Đã trả kết quả
69 H63.30.38-230512-0002 1 NGUYỄN XUÂN HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:14:31 15/05/2023 09:14:31 Đã trả kết quả
70 H63.30.38-230516-0002 1 NGUYỄN VĂN PHÚ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 10:10:59 17/05/2023 10:10:59 Đã trả kết quả
71 H63.30.38-230517-0002 1 VI VĂN MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:29:46 18/05/2023 08:29:46 Đã trả kết quả
72 H63.30.38-230518-0004 1 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:12:01 19/05/2023 10:12:01 Đã trả kết quả
73 H63.30.38-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ HẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:48:25 18/05/2023 07:48:25 Đã trả kết quả
74 H63.30.38-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:39:27 19/05/2023 09:39:27 Đã trả kết quả
75 H63.30.38-230510-0002 1 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 10/05/2023 11:20:27 12/05/2023 11:20:27 Đã trả kết quả
76 H63.30.38-230523-0001 1 NGUYỄN VĂN NGHIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:39:04 24/05/2023 08:39:04 Đã trả kết quả
77 H63.30.38-230510-0001 1 HOÀNG TRUNG THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:50:18 11/05/2023 09:50:18 Đã trả kết quả
78 H63.30.38-230522-0001 1 ĐINH THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 07:51:01 23/05/2023 07:51:01 Đã trả kết quả
79 H63.30.38-230529-0006 1 VŨ THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:17:19 30/05/2023 10:17:19 Đã trả kết quả
80 H63.30.38-230522-0005 1 TRẦN VĂN PHI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 09:46:00 23/05/2023 09:46:00 Đã trả kết quả
81 H63.30.38-230531-0002 1 LƯU THỊ BÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:36:33 01/06/2023 08:36:33 Đã trả kết quả
82 H63.30.38-230524-0002 1 ĐẶNG PHÚC LIỀU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:15:09 23/06/2023 09:15:09 Đã trả kết quả
83 H63.30.38-230531-0003 1 LƯU THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:46:27 01/06/2023 08:46:27 Đã trả kết quả
84 H63.30.38-230530-0006 1 BÀN THỊ NGÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 16:22:32 01/06/2023 16:22:32 Đã trả kết quả
85 H63.30.38-230518-0006 1 HÀ VĂN NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 11:23:28 19/05/2023 11:23:28 Đã trả kết quả
86 H63.30.38-230525-0001 1 LÒ THỊ LĂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:55:52 26/05/2023 08:55:52 Đã trả kết quả
87 H63.30.38-230509-0001 1 PHẠM THỊ TUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:44:56 11/05/2023 09:44:56 Đã trả kết quả
88 H63.30.38-230522-0011 1 ĐẶNG THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:21:15 23/05/2023 15:21:15 Đã trả kết quả
89 H63.30.38-230511-0001 1 TRẦN VĂN NHẬT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 09:40:23 12/05/2023 09:40:23 Đã trả kết quả
90 H63.30.38-230525-0007 1 ĐẶNG THỊ LAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 14:50:58 26/05/2023 14:50:58 Đã trả kết quả
91 H63.30.38-230523-0004 1 TRẦN ĐÌNH VĂN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 16:17:35 24/05/2023 16:17:35 Đã trả kết quả
92 H63.30.38-230519-0007 1 TRẦN THỊ LƯU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:53:45 22/05/2023 16:53:45 Đã trả kết quả
93 H63.30.38-230525-0008 1 TRẦN THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:14:05 26/05/2023 15:14:05 Đã trả kết quả
94 H63.30.38-230531-0005 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:36:32 01/06/2023 14:36:32 Đã trả kết quả
95 H63.30.38-230531-0004 1 NGUYỄN VĂN THIỆU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 09:07:46 01/06/2023 09:07:46 Đã trả kết quả
96 H63.30.38-230509-0002 1 HÀ VĂN QUANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:39:38 10/05/2023 10:39:38 Đã trả kết quả
97 H63.30.38-230522-0007 1 TRẦN VĂN GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:29:48 23/05/2023 10:29:48 Đã trả kết quả
98 H63.30.38-230524-0003 1 NGUYỄN THỊ NÍCH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 09:15:42 23/06/2023 09:15:42 Đã trả kết quả
99 H63.30.38-230526-0001 1 PHẠM THỊ THO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:48:57 29/05/2023 10:48:57 Đã trả kết quả
100 H63.30.38-230519-0006 1 ĐẶNG VĂN ĐINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:18:32 22/05/2023 16:18:32 Đã trả kết quả
101 H63.30.38-230529-0002 1 HÀ THỊ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:18:03 30/05/2023 09:18:03 Đã trả kết quả
102 H63.30.38-230525-0004 1 ĐẶNG THỊ LAN Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:04:03 26/05/2023 10:04:03 Đã trả kết quả
103 H63.30.38-230508-0005 1 NGUYỄN THỊ CHUYỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 17:12:37 11/05/2023 17:12:37 Đã trả kết quả
104 H63.30.38-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ THOA Đăng ký kết hôn 12/05/2023 09:32:23 15/05/2023 09:32:23 Đã trả kết quả
105 H63.30.38-230525-0002 1 TRƯƠNG VĂN THÀNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 10:29:38 26/05/2023 10:29:38 Đã trả kết quả
106 H63.30.38-230522-0002 1 HOÀNG THỊ HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 08:15:29 23/05/2023 08:15:29 Đã trả kết quả
107 H63.30.38-230525-0003 1 TRẦN ĐÌNH VĂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 10:27:05 26/05/2023 10:27:05 Đã trả kết quả