DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� T�� Si L��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.27-230531-0002 1 VÀNG A LÂU Đăng ký kết hôn 31/05/2023 09:39:31 01/06/2023 09:39:31 Đã trả kết quả
2 H63.27.27-230531-0003 1 ĐẶNG ĐÌNH HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:45:13 01/06/2023 09:45:13 Đã trả kết quả
3 H63.27.27-230531-0001 1 THÀO VẢNG DINH Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 07:58:55 07/06/2023 07:58:55 Đã trả kết quả
4 H63.27.27-230531-0004 1 HỜ A SỂNH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:11:39 01/06/2023 10:11:39 Đã trả kết quả