DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND X�� T�� Si L��ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.27-230505-0018 1 VỪ THỊ MÁ - THÀO MAI PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:28:30 06/06/2023 10:28:30 Đã trả kết quả
2 H63.27.27-230505-0006 1 GIÀNG A CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:50:11 06/06/2023 09:50:11 Đã trả kết quả
3 H63.27.27-230505-0003 1 VÀNG A LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:27:27 08/05/2023 09:27:27 Đã trả kết quả
4 H63.27.27-230505-0011 1 HỜ THỊ VANG - VÀNG THỊ KHIA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:08:01 06/06/2023 10:08:01 Đã trả kết quả
5 H63.27.27-230505-0015 1 SÙNG A SÀNG - SÙNG BẢO LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:22:21 06/06/2023 10:22:21 Đã trả kết quả
6 H63.27.27-230505-0005 1 SÙNG A RUA - HỜ THỊ VANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:48:39 06/06/2023 09:48:39 Đã trả kết quả
7 H63.27.27-230505-0019 1 GIÀNG THỊ HUA - GIÀNG THỊ ÁNH TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:31:19 06/06/2023 10:31:19 Đã trả kết quả
8 H63.27.27-230505-0008 1 VÀNG A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:00:18 08/05/2023 10:00:18 Đã trả kết quả
9 H63.27.27-230505-0013 1 SÙNG THỊ SÍA - VÀNG THỊ SUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:14:08 06/06/2023 10:14:08 Đã trả kết quả
10 H63.27.27-230505-0014 1 THÀO THỊ SI - THÀO THỊ NGA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:18:17 06/06/2023 10:18:17 Đã trả kết quả
11 H63.27.27-230505-0004 1 VÀNG A XU - SÙNG THỊ SUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:45:31 06/06/2023 09:45:31 Đã trả kết quả
12 H63.27.27-230505-0016 1 LẦU THỊ ANH - GIÀNG A CÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:25:21 06/06/2023 10:25:21 Đã trả kết quả
13 H63.27.27-230504-0004 1 THÀO A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:08:24 05/05/2023 14:08:24 Đã trả kết quả
14 H63.27.27-230505-0020 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:49:24 08/05/2023 10:49:24 Đã trả kết quả
15 H63.27.27-230505-0017 1 NGUYỄN VĂN PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:26:40 08/05/2023 10:26:40 Đã trả kết quả
16 H63.27.27-230505-0009 1 VÀNG A XU - VÀNG THỊ HUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:01:22 06/06/2023 10:01:22 Đã trả kết quả
17 H63.27.27-230505-0010 1 SÙNG A GIÀ - SÙNG HẢI PHONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:05:12 06/06/2023 10:05:12 Đã trả kết quả
18 H63.27.27-230508-0001 1 VÀNG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:56:07 09/05/2023 08:56:07 Đã trả kết quả
19 H63.27.27-230505-0012 1 SÙNG A HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:11:41 08/05/2023 10:11:41 Đã trả kết quả
20 H63.27.27-230505-0007 1 VÀNG A CÂU - VÀNG A CƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:57:24 06/06/2023 09:57:24 Đã trả kết quả
21 H63.27.27-230505-0021 1 HỜ A DI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 11:03:51 08/05/2023 11:03:51 Đã trả kết quả
22 H63.27.27-230505-0002 1 VÀNG A DIA Đăng ký khai sinh 05/05/2023 08:53:44 08/05/2023 08:53:44 Đã trả kết quả
23 H63.27.27-230504-0001 1 TRANG THỊ DÁ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:56:00 05/05/2023 09:56:00 Đã trả kết quả
24 H63.27.27-230504-0005 1 SÙNG A VẢNG Đăng ký kết hôn 04/05/2023 15:24:03 05/05/2023 15:24:03 Đã trả kết quả
25 H63.27.27-230504-0003 1 THÀO A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:06:34 05/05/2023 14:06:34 Đã trả kết quả
26 H63.27.27-230504-0002 1 SÙNG THỊ NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:03:37 05/05/2023 14:03:37 Đã trả kết quả
27 H63.27.27-230505-0001 1 HỜ CHÁNG HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:25:34 08/05/2023 08:25:34 Đã trả kết quả
28 H63.27.27-230519-0006 1 HÀ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:20:11 22/05/2023 14:20:11 Đã trả kết quả
29 H63.27.27-230523-0004 1 SÙNG THỊ NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:44:50 24/05/2023 16:44:50 Đã trả kết quả
30 H63.27.27-230524-0006 1 VÀNG CHỒNG LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:05:48 25/05/2023 14:05:48 Đã trả kết quả
31 H63.27.27-230511-0003 1 THÀO A DUA Đăng ký kết hôn 11/05/2023 10:01:07 12/05/2023 10:01:07 Đã trả kết quả
32 H63.27.27-230519-0003 1 SÙNG GIỐNG PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:53:02 22/05/2023 10:53:02 Đã trả kết quả
33 H63.27.27-230519-0004 1 NGUYỄN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 13:59:20 22/05/2023 13:59:20 Đã trả kết quả
34 H63.27.27-230515-0005 1 VÀNG A CHÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:23:28 16/05/2023 10:23:28 Đã trả kết quả
35 H63.27.27-230519-0002 1 HỜ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:34:13 22/05/2023 10:34:13 Đã trả kết quả
36 H63.27.27-230519-0010 1 SÙNG A CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:17:46 22/05/2023 15:17:46 Đã trả kết quả
37 H63.27.27-230522-0005 1 LÊ THỊ THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:31:25 23/05/2023 15:31:25 Đã trả kết quả
38 H63.27.27-230524-0005 1 SÙNG A HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:51:38 25/05/2023 10:51:38 Đã trả kết quả
39 H63.27.27-230524-0011 1 VÀNG THỊ SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:42:04 25/05/2023 15:42:04 Đã trả kết quả
40 H63.27.27-230524-0008 1 VÀNG DUA TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:01:30 25/05/2023 15:01:30 Đã trả kết quả
41 H63.27.27-230524-0009 1 TRANG A LO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:22:17 25/05/2023 15:22:17 Đã trả kết quả
42 H63.27.27-230526-0004 1 SÙNG THỊ NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:33:03 29/05/2023 10:33:03 Đã trả kết quả
43 H63.27.27-230519-0009 1 VŨ MẠNH HUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:10:05 22/05/2023 15:10:05 Đã trả kết quả
44 H63.27.27-230524-0010 1 TRANG A CHẲNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:25:07 25/05/2023 15:25:07 Đã trả kết quả
45 H63.27.27-230524-0003 1 SÙNG THỊ SÚA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:02:21 25/05/2023 10:02:21 Đã trả kết quả
46 H63.27.27-230524-0012 1 VÀNG A CO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:46:06 25/05/2023 15:46:06 Đã trả kết quả
47 H63.27.27-230516-0005 1 VÀNG DUA TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:05:30 17/05/2023 11:05:30 Đã trả kết quả
48 H63.27.27-230519-0008 1 LÒ VĂN LIÊNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:01:07 22/05/2023 15:01:07 Đã trả kết quả
49 H63.27.27-230524-0001 1 VÀNG A DIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:11:28 25/05/2023 09:11:28 Đã trả kết quả
50 H63.27.27-230523-0005 1 HỜ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:53:42 24/05/2023 16:53:42 Đã trả kết quả
51 H63.27.27-230525-0002 1 TRANG A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:16:29 26/05/2023 08:16:29 Đã trả kết quả
52 H63.27.27-230523-0003 1 SÙNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:05:04 24/05/2023 16:05:04 Đã trả kết quả
53 H63.27.27-230526-0001 1 SÙNG A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:27:25 29/05/2023 09:27:25 Đã trả kết quả
54 H63.27.27-230530-0001 1 VÀNG A CHÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:56:38 31/05/2023 10:56:38 Đã trả kết quả
55 H63.27.27-230512-0003 1 SÙNG A GIỐNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 14:57:12 15/05/2023 14:57:12 Đã trả kết quả
56 H63.27.27-230511-0002 1 VÀNG A DIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:42:45 12/05/2023 09:42:45 Đã trả kết quả
57 H63.27.27-230531-0002 1 VÀNG A LÂU Đăng ký kết hôn 31/05/2023 09:39:31 01/06/2023 09:39:31 Đã trả kết quả
58 H63.27.27-230508-0004 1 VÀNG A THÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 13:55:04 09/05/2023 13:55:04 Đã trả kết quả
59 H63.27.27-230508-0003 1 VÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:04:06 09/05/2023 11:04:06 Đã trả kết quả
60 H63.27.27-230508-0006 1 VÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:06:18 09/05/2023 16:06:18 Đã trả kết quả
61 H63.27.27-230509-0001 1 HỜ A PHANG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:24:00 10/05/2023 10:24:00 Đã trả kết quả
62 H63.27.27-230522-0001 1 SÙNG GIỐNG PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:31:25 23/05/2023 09:31:25 Đã trả kết quả
63 H63.27.27-230515-0006 1 VÀNG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:47:42 16/05/2023 14:47:42 Đã trả kết quả
64 H63.27.27-230525-0001 1 HỜ THỊ XÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:11:51 26/05/2023 08:11:51 Đã trả kết quả
65 H63.27.27-230525-0004 1 HÀ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:09:00 26/05/2023 09:09:00 Đã trả kết quả
66 H63.27.27-230515-0002 1 SÙNG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:24:44 16/05/2023 09:24:44 Đã trả kết quả
67 H63.27.27-230516-0006 1 TRANG A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:36:10 17/05/2023 16:36:10 Đã trả kết quả
68 H63.27.27-230516-0002 1 SÙNG A GIAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:04:24 17/05/2023 08:04:24 Đã trả kết quả
69 H63.27.27-230512-0002 1 HỜ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 11:17:47 15/05/2023 11:17:47 Đã trả kết quả
70 H63.27.27-230515-0004 1 THÀO A SÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:09:13 16/05/2023 10:09:13 Đã trả kết quả
71 H63.27.27-230515-0007 1 HÀ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:59:23 16/05/2023 14:59:23 Đã trả kết quả
72 H63.27.27-230516-0004 1 VÀNG DẢ TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:30:59 17/05/2023 09:30:59 Đã trả kết quả
73 H63.27.27-230515-0001 1 SÙNG THỊ SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:09:15 16/05/2023 09:09:15 Đã trả kết quả
74 H63.27.27-230516-0001 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:53:12 17/05/2023 07:53:12 Đã trả kết quả
75 H63.27.27-230516-0003 1 SÙNG A THÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:59:55 17/05/2023 08:59:55 Đã trả kết quả
76 H63.27.27-230524-0007 1 VÀNG A MAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:23:44 25/05/2023 14:23:44 Đã trả kết quả
77 H63.27.27-230522-0004 1 SÙNG THỊ VANG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:47:27 23/05/2023 10:47:27 Đã trả kết quả
78 H63.27.27-230508-0005 1 VÀNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:33:18 09/05/2023 15:33:18 Đã trả kết quả
79 H63.27.27-230525-0007 1 THÀO A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:50:05 26/05/2023 10:50:05 Đã trả kết quả
80 H63.27.27-230512-0001 1 THÀO A DUA Đăng ký khai sinh 12/05/2023 08:09:04 15/05/2023 08:09:04 Đã trả kết quả
81 H63.27.27-230519-0001 1 TRANG A SẤU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:02:03 22/05/2023 10:02:03 Đã trả kết quả
82 H63.27.27-230519-0012 1 TRẦN XUÂN HÓA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:52:37 22/05/2023 15:52:37 Đã trả kết quả
83 H63.27.27-230531-0003 1 ĐẶNG ĐÌNH HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:45:13 01/06/2023 09:45:13 Đã trả kết quả
84 H63.27.27-230530-0003 1 GIÀNG A TỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:54:41 31/05/2023 15:54:41 Đã trả kết quả
85 H63.27.27-230525-0003 1 SÙNG A VỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:54:57 26/05/2023 08:54:57 Đã trả kết quả
86 H63.27.27-230523-0002 1 SÙNG NỎ GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 11:07:02 24/05/2023 11:07:02 Đã trả kết quả
87 H63.27.27-230519-0005 1 ĐINH VĂN LUYỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:09:19 22/05/2023 14:09:19 Đã trả kết quả
88 H63.27.27-230515-0008 1 HỜ GÀ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:36:20 16/05/2023 15:36:20 Đã trả kết quả
89 H63.27.27-230519-0011 1 SÙNG GIỐNG PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:39:33 22/05/2023 15:39:33 Đã trả kết quả
90 H63.27.27-230525-0008 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:48:14 26/05/2023 14:48:14 Đã trả kết quả
91 H63.27.27-230525-0006 1 HỜ A PANH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:15:58 26/05/2023 10:15:58 Đã trả kết quả
92 H63.27.27-230526-0002 1 TRANG A CHÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:05:22 29/05/2023 10:05:22 Đã trả kết quả
93 H63.27.27-230524-0002 1 TRANG A SẤU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:18:20 25/05/2023 09:18:20 Đã trả kết quả
94 H63.27.27-230525-0005 1 GIÀNG A GÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:21:27 26/05/2023 09:21:27 Đã trả kết quả
95 H63.27.27-230522-0003 1 SÙNG GIỐNG PHIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:10:34 23/05/2023 10:10:34 Đã trả kết quả
96 H63.27.27-230526-0003 1 SÙNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:17:34 29/05/2023 10:17:34 Đã trả kết quả
97 H63.27.27-230531-0001 1 THÀO VẢNG DINH Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 07:58:55 07/06/2023 07:58:55 Đã trả kết quả
98 H63.27.27-230524-0013 1 SÙNG A GIA Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 16:24:27 31/05/2023 16:24:27 Đã trả kết quả
99 H63.27.27-230526-0006 1 SÙNG THỊ CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 11:12:52 29/05/2023 11:12:52 Đã trả kết quả
100 H63.27.27-230508-0002 1 HỜ A PHANG Đăng ký kết hôn 08/05/2023 10:44:01 09/05/2023 10:44:01 Đã trả kết quả
101 H63.27.27-230526-0005 1 TRANG A CHÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:39:30 29/05/2023 10:39:30 Đã trả kết quả
102 H63.27.27-230523-0001 1 THÀO THỊ SI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 09:45:59 26/05/2023 09:45:59 Đã trả kết quả
103 H63.27.27-230524-0004 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:24:36 25/05/2023 10:24:36 Đã trả kết quả
104 H63.27.27-230519-0007 1 ĐẶNG ĐÌNH HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:54:31 22/05/2023 14:54:31 Đã trả kết quả
105 H63.27.27-230515-0003 1 SÙNG A PHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:42:45 16/05/2023 09:42:45 Đã trả kết quả
106 H63.27.27-230511-0004 1 THÀO A DUA Đăng ký khai sinh 11/05/2023 16:19:42 12/05/2023 16:19:42 Đã trả kết quả
107 H63.27.27-230511-0001 1 VÀNG A ĐƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:15:58 12/05/2023 09:15:58 Đã trả kết quả
108 H63.27.27-230531-0004 1 HỜ A SỂNH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:11:39 01/06/2023 10:11:39 Đã trả kết quả
109 H63.27.27-230530-0002 1 VÀNG TỒNG CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 11:18:17 31/05/2023 11:18:17 Đã trả kết quả
110 H63.27.27-230522-0002 1 VÀNG THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:50:09 23/05/2023 09:50:09 Đã trả kết quả