DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND X�� Vi���t C�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.37-230531-0003 1 VŨ VĂN KIÊN Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:14:15 01/06/2023 16:14:15 Đã trả kết quả
2 H63.28.37-230531-0001 1 VŨ THỊ DUNG Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 09:02:56 07/06/2023 09:02:56 Đã trả kết quả
3 H63.28.37-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ HIÊN Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 09:52:05 07/06/2023 09:52:05 Đã trả kết quả