DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND X�� Vi���t C�����ng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.37-230505-0002 1 TRIỆU QUÝ NINH Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:01:50 08/05/2023 09:01:50 Đã trả kết quả
2 H63.28.37-230505-0003 1 LÊ VĂN CÔNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:49:54 09/05/2023 14:49:54 Đã trả kết quả
3 H63.28.37-230504-0003 1 VŨ THỊ TUYẾT Đăng ký khai tử 04/05/2023 15:36:11 05/05/2023 15:36:11 Đã trả kết quả
4 H63.28.37-230504-0001 1 VŨ NGỌC HƯỚNG Đăng ký kết hôn 04/05/2023 14:20:44 05/05/2023 14:20:44 Đã trả kết quả
5 H63.28.37-230505-0001 1 NGUYỄN THỊ THU HÀ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:34:46 09/05/2023 08:34:46 Đã trả kết quả
6 H63.28.37-230504-0005 1 LÊ VĂN TUYỂN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 16:30:55 05/05/2023 16:30:55 Đã trả kết quả
7 H63.28.37-230504-0004 1 LÊ THỊ QUÊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:10:23 09/05/2023 16:10:23 Đã trả kết quả
8 H63.28.37-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:21:50 05/05/2023 15:21:50 Đã trả kết quả
9 H63.28.37-230522-0005 1 TRẦN THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:06:45 23/05/2023 16:06:45 Đã trả kết quả
10 H63.28.37-230515-0006 1 NGUYỄN THÀNH CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:44:16 16/05/2023 10:44:16 Đã trả kết quả
11 H63.28.37-230510-0002 1 PHẠM HUY THƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:23:54 11/05/2023 09:23:54 Đã trả kết quả
12 H63.28.37-230518-0003 1 HOÀNG HỮU KHIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:22:47 19/05/2023 10:22:47 Đã trả kết quả
13 H63.28.37-230512-0004 1 HÀ NGỌC THẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:50:05 15/05/2023 10:50:05 Đã trả kết quả
14 H63.28.37-230515-0004 1 LÊ THỊ HUÂN Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 15/05/2023 09:59:30 12/06/2023 09:59:30 Đã trả lại dân
15 H63.28.37-230524-0001 1 LÊ THỊ KẾT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 09:54:59 25/05/2023 09:54:59 Đã trả kết quả
16 H63.28.37-230523-0002 1 NÔNG VI THẮNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 15:46:34 24/05/2023 15:46:34 Đã trả kết quả
17 H63.28.37-230519-0003 1 NGUYỄN NGỌC LÂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 10:34:28 23/05/2023 10:34:28 Đã trả kết quả
18 H63.28.37-230522-0004 1 HOÀNG HỮU THUẬT Đăng ký kết hôn 22/05/2023 15:53:24 23/05/2023 15:53:24 Đã trả kết quả
19 H63.28.37-230524-0004 1 VĂN THỊ HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:12:47 23/06/2023 15:12:47 Đã trả kết quả
20 H63.28.37-230531-0003 1 VŨ VĂN KIÊN Đăng ký khai tử 31/05/2023 16:14:15 01/06/2023 16:14:15 Đã trả kết quả
21 H63.28.37-230510-0001 1 HOÀNG QUANG HỢP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 08:11:26 12/05/2023 08:11:26 Đã trả kết quả
22 H63.28.37-230518-0007 1 ĐOÀN NGỌC TÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:04:01 19/05/2023 15:04:01 Đã trả kết quả
23 H63.28.37-230526-0002 1 PHẠM VĂN MẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 16:04:26 30/05/2023 16:04:26 Đã trả kết quả
24 H63.28.37-230529-0002 1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 16:06:21 31/05/2023 16:06:21 Đã trả kết quả
25 H63.28.37-230512-0002 1 HOÀNG CAO KHẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:25:07 15/05/2023 09:25:07 Đã trả kết quả
26 H63.28.37-230531-0001 1 VŨ THỊ DUNG Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 09:02:56 07/06/2023 09:02:56 Đã trả kết quả
27 H63.28.37-230530-0002 1 LÊ THỊ QUÊ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:11:45 01/06/2023 10:11:45 Đã trả kết quả
28 H63.28.37-230525-0012 1 PHẠM VĂN SỸ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:46:13 26/05/2023 15:46:13 Đã trả kết quả
29 H63.28.37-230519-0001 1 DƯƠNG THỊ KIM DUYÊN Đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:45:50 22/05/2023 08:45:50 Đã trả kết quả
30 H63.28.37-230525-0010 1 LẠI THỊ TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:59:13 26/05/2023 14:59:13 Đã trả kết quả
31 H63.28.37-230525-0011 1 TRẦN THỊ MỪNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:22:33 26/05/2023 15:22:33 Đã trả kết quả
32 H63.28.37-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ ÚT Đăng ký khai sinh 23/05/2023 15:08:52 24/05/2023 15:08:52 Đã trả kết quả
33 H63.28.37-230525-0007 1 HOÀNG VĂN TRƯỜNG Đăng ký lại khai sinh 30/05/2023 08:21:54 06/06/2023 08:21:54 Đã trả kết quả
34 H63.28.37-230525-0002 1 NGUYỄN VĂN BẰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 08:55:22 29/05/2023 08:55:22 Đã trả kết quả
35 H63.28.37-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ LIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 08:59:32 22/05/2023 08:59:32 Đã trả kết quả
36 H63.28.37-230517-0003 1 HOÀNG THỊ LAN ANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 15:13:41 18/05/2023 15:13:41 Đã trả kết quả
37 H63.28.37-230517-0004 1 VÌ THỊ PIỀNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 15:41:03 19/05/2023 15:41:03 Đã trả kết quả
38 H63.28.37-230511-0002 1 NGUYỄN VIẾT XUÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 08:53:14 12/05/2023 08:53:14 Đã trả kết quả
39 H63.28.37-230511-0003 1 LÒ VĂN GIANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 09:28:31 16/05/2023 09:28:31 Đã trả kết quả
40 H63.28.37-230515-0002 1 LÊ CHÍ THANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 09:07:03 16/05/2023 09:07:03 Đã trả kết quả
41 H63.28.37-230515-0003 1 ĐOÀN THỊ HỢP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:37:51 16/05/2023 09:37:51 Đã trả kết quả
42 H63.28.37-230516-0002 1 NGUYỄN HỒNG QUẢNG Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 08:58:44 23/05/2023 08:58:44 Đã trả kết quả
43 H63.28.37-230515-0008 1 NGUYỄN TOÀN QUYỀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 15:35:07 16/05/2023 15:35:07 Đã trả kết quả
44 H63.28.37-230509-0001 1 NGUYỄN THỊ HUỆ ANH Đăng ký kết hôn 09/05/2023 15:07:34 10/05/2023 15:07:34 Đã trả kết quả
45 H63.28.37-230516-0005 1 NGUYỄN HỒNG QUẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:16:33 17/05/2023 11:16:33 Đã trả kết quả
46 H63.28.37-230511-0004 1 DƯƠNG TRUNG ĐÔNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:12:05 12/05/2023 10:12:05 Đã trả kết quả
47 H63.28.37-230515-0001 1 NGUYỄN HỒNG QUẢNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 15/05/2023 08:18:35 17/05/2023 08:18:35 Đã trả kết quả
48 H63.28.37-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:37:23 15/05/2023 08:37:23 Đã trả kết quả
49 H63.28.37-230516-0001 1 PHẠM NGỌC DUY Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:09:06 17/05/2023 08:09:06 Đã trả kết quả
50 H63.28.37-230518-0002 1 NGUYỄN HỒNG QUẢNG Đăng ký lại kết hôn 18/05/2023 09:29:58 25/05/2023 09:29:58 Đã hủy
51 H63.28.37-230516-0004 1 HOÀNG THỊ PHÚ Đăng ký khai tử 16/05/2023 10:30:03 17/05/2023 10:30:03 Đã trả kết quả
52 H63.28.37-230518-0004 1 MA THỊ THỎA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:31:39 19/05/2023 10:31:39 Đã trả kết quả
53 H63.28.37-230517-0002 1 LÝ HỮU CHUNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:00:35 18/05/2023 14:00:35 Đã trả kết quả
54 H63.28.37-230515-0007 1 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 13:52:34 17/05/2023 13:52:34 Đã trả kết quả
55 H63.28.37-230525-0003 1 PHẠM DUY HIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:03:07 29/05/2023 10:03:07 Đã trả kết quả
56 H63.28.37-230511-0006 1 HOÀNG MẠNH DƯƠNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:37:15 12/05/2023 15:37:15 Đã trả kết quả
57 H63.28.37-230512-0003 1 VĂN ĐỨC TÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:37:33 15/05/2023 09:37:33 Đã trả kết quả
58 H63.28.37-230518-0001 1 NGUYỄN DUY CƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:16:54 19/05/2023 09:16:54 Đã trả kết quả
59 H63.28.37-230518-0005 1 NGUYỄN HỒNG QUẢNG Đăng ký lại kết hôn 18/05/2023 10:37:51 25/05/2023 10:37:51 Đã trả kết quả
60 H63.28.37-230525-0001 1 VĂN THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:15:12 26/05/2023 08:15:12 Đã trả kết quả
61 H63.28.37-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ HIÊN Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 09:52:05 07/06/2023 09:52:05 Đã trả kết quả
62 H63.28.37-230525-0005 1 PHẠM DUY HIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 10:10:21 29/05/2023 10:10:21 Đã trả kết quả
63 H63.28.37-230525-0008 1 BÙI ĐỨC VƯỢNG Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 09:20:02 02/06/2023 09:20:02 Đã trả kết quả
64 H63.28.37-230525-0009 1 TRẦN THỊ MỪNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:45:27 29/05/2023 14:45:27 Đã trả kết quả
65 H63.28.37-230530-0003 1 HOÀNG THỊ PHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:47:17 31/05/2023 15:47:17 Đã trả kết quả
66 H63.28.37-230524-0005 1 HÀ THỊ TUYẾT Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 08:18:46 02/06/2023 08:18:46 Đã trả kết quả
67 H63.28.37-230522-0001 1 HOÀNG DUY THƯỜNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 09:21:01 23/05/2023 09:21:01 Đã trả kết quả
68 H63.28.37-230524-0002 1 VĂN THỊ HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:14:00 23/06/2023 15:14:00 Đã trả kết quả
69 H63.28.37-230515-0005 1 NGUYỄN THÀNH CÔNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:40:36 16/05/2023 10:40:36 Đã trả kết quả
70 H63.28.37-230526-0001 1 PHẠM VĂN MẠNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 16:02:15 29/05/2023 16:02:15 Đã trả kết quả
71 H63.28.37-230529-0001 1 LÊ THỊ HUÂN Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 29/05/2023 14:42:16 26/06/2023 14:42:16 Đã trả kết quả
72 H63.28.37-230510-0004 1 LƯƠNG THÀNH QUÝ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 15:37:13 15/05/2023 15:37:13 Đã trả kết quả
73 H63.28.37-230511-0005 1 TRẦN THỊ MINH THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:07:35 12/05/2023 14:07:35 Đã trả kết quả
74 H63.28.37-230511-0001 1 HOÀNG QUANG HỢP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 08:00:11 12/05/2023 08:00:11 Đã trả kết quả
75 H63.28.37-230516-0003 1 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 10:05:43 17/05/2023 10:05:43 Đã trả kết quả
76 H63.28.37-230530-0001 1 NGUYỄN QUỐC TƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:34:33 01/06/2023 09:34:33 Đã trả kết quả
77 H63.28.37-230515-0009 1 ĐỖ XUÂN LÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:44:14 16/05/2023 15:44:14 Đã trả kết quả
78 H63.28.37-230510-0003 1 NGUYỄN CHÍ CÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:38:42 11/05/2023 09:38:42 Đã trả kết quả
79 H63.28.37-230525-0004 1 NGUYỄN THỊ YẾN Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 08:42:53 02/06/2023 08:42:53 Đã trả kết quả
80 H63.28.37-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ LIỄU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 10:14:02 22/05/2023 10:14:02 Đã trả kết quả
81 H63.28.37-230518-0006 1 ĐOÀN NGỌC TÍNH Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 14:16:55 25/05/2023 14:16:55 Đã trả kết quả
82 H63.28.37-230522-0002 1 VĂN ĐỨC PHONG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:54:11 23/05/2023 14:54:11 Đã trả kết quả
83 H63.28.37-230522-0003 1 LÝ THỊ HOÀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:46:24 23/05/2023 15:46:24 Đã trả kết quả
84 H63.28.37-230524-0003 1 VĂN THỊ HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/05/2023 15:13:24 23/06/2023 15:13:24 Đã trả kết quả